Social Sciences and Security

Institute of Siedlce University

of Natural Sciences

and Humanities

Publishing House RYTM

SECRETUM 2(5)/2016

kup cały numer 19.5 PLN


Spis treści

Zbigniew Sabak: SŁUŻBA BEZPIECZEŃSTWA I INFORMACJI W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA REPUBLIKI CZESKIEJ

3.3 PLN abstrakt słowa kluczowe kup artykuł

Zapewnieniu podstawowych funkcji państwa w Republice Czeskiej służy system bezpieczeństwa. Jego zadaniem jest ochrona żywotnych interesów kraju, a także podejmowanie działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie zagrożeniom i ryzykom. Jednym z najważniejszych elementów tego systemu jest podsystem wywiadowczy, w którym bardzo istotną rolę odgrywa Służba Bezpieczeństwa i Informacji. Służba ta jest państwowym organem przeznaczonym do pozyskiwania, gromadzenia i analizowania informacji istotnych dla ochrony porządku konstytucyjnego, ważnych ekonomicznych interesów, bezpieczeństwa i obrony Republiki Czeskiej. Zajmuje się zdobywaniem, przechowywaniem i oceną informacji w takich obszarach, jak: zagrożenie terroryzmem; zagrożenie interesów ekonomicznym; działalność obcych służb wywiadowczych; zagrożenia porządku demokratycznego i konstytucyjnego, suwerenności i niezawisłości Republiki; przestępczość zorganizowana; działalność zagrażająca ochronie informacji niejawnych.

The fulfilment of the fundamental functions of the state is ensured in the Czech Republic by the security system. Its task is to protect the vital interests of the country, as well as to take action aiming to prevent and counteract threats and risks. One of the most significant elements of this system is the intelligence subsystem within which a very significant role is played by the Security and Information Service. This service is the state body aiming to obtain, gather and analyse information significant for the protection of the constitutional order, important economic interests, security and defence of the Czech Republic. It deals with obtaining, storing and assessment of information in such areas as: the threat of terrorism; the threat to the economic interests; the activity of foreign intelligence services; the threat to the democratic and constitutional order, the sovereignty and independence of the Republic; organised crime; the activity threatening the protection of classified information.
ukryj drukuj pobierz

Służba Bezpieczeństwa i Informacji, Republika Czeska, bezpieczeństwo, informacja, służby specjalne

Security and Information Service, Czech Republic, security, information, secret services
ukryj drukuj pobierz

Zbigniew Sabak: DZIAŁANIA OPERACYJNE SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA I INORMACJI REPUBLIKI CZESKIEJ

3.3 PLN abstrakt słowa kluczowe kup artykuł

Służba Bezpieczeństwa i Informacji, jako państwowy organ przeznaczony do pozyskiwania, gromadzenia i analizowania informacji istotnych dla ochrony porządku konstytucyjnego, ważnych ekonomicznych interesów, bezpieczeństwa i obrony państwa oraz reagowania operacyjnego, zgodnie z ustawodawstwem Republiki Czeskiej może wykorzystywać narzędzia wywiadowcze, do których zostały zaliczone niniejsze kategorie: techniczne środki wywiadu, techniki śledzenia i obserwacji, środki pod przykryciem. Wykorzystując powyższe, powszechnie znane narzędzia wywiadowcze oraz współpracując z odpowiednimi instytucjami w kraju i zagranicą, Służba Bezpieczeństwa i Informacji partycypuje w kształtowaniu bezpieczeństwa w obszarach: zagrożenia terroryzmem; zagrożenia interesom ekonomicznym; działalności obcych służb wywiadowczych; zagrożenia porządku demokratycznego i konstytucyjnego, suwerenności i niezawisłości Republiki; przestępczości zorganizowanej; działalności zagrażającej ochronie informacji niejawnych.

The Security and Information Service, as the state body aiming to obtain, gather and analyse information significant for the protection of the constitutional order, important economic interests, security and defence of the state as well as for the operational response, in accordance with the legislation of the Czech Republic, may use intelligence tools which include the following categories: technical intelligence, tracking and observation techniques, as well as undercover means. Using the above, commonly known intelligence tools and cooperating with appropriate institutions in the country and abroad, the Security and Information Service participates in the shaping of security in the areas of: the threat of terrorism; the threat to the economic interests; the activity of foreign intelligence services; the threat to the democratic and constitutional order, the sovereignty and independence of the Republic; organised crime; the activity threatening the protection of classified information.
ukryj drukuj pobierz

Służba Bezpieczeństwa i Informacji, Republika Czeska, bezpieczeństwo, informacja, działania operacyjne

Security and Information Service, Czech Republic, security, information, operations
ukryj drukuj pobierz

Dominik Hryszkiewicz: WSPÓŁPRACA POLICJI I SŁUŻB SPECJANYCH W OBSZARZE PRZEWCIWDZIAŁANIA ZAGROŻENIOM PAŃSTWA

3.3 PLN abstrakt słowa kluczowe kup artykuł

Efektywna współpraca służb specjalnych i policyjnych w dobie nowych niekonwencjonalnych zagrożeń nabiera współcześnie coraz większego znaczenia w kluczowych dla bezpieczeństwa państwa obszarach. Misja tych podmiotów i wynikający z nich charakter realizowanych zadań oraz sposób działania różnią się od siebie, zwłaszcza pod względem metod działania. Nie zmienia to jednak faktu, że w dobie tak realnych zagrożeń oraz sposobów działania międzynarodowych grup przestępczych i terrorystycznych aktywne współdziałanie tych podmiotów wymaga nowego, może nawet innowacyjnego podejścia do tego zagadnienia. Działania operacyjne polegające głównie na gromadzeniu informacji, analizie i monitorowaniu potencjalnych zagrożeń wymagają również określonych rozwiązań prawno-organizacyjnych, które umożliwią skuteczną komunikację pomiędzy poszczególnymi służbami.

In the era of new and unconventional threats, the effective cooperation of the secret services and the police has gained nowadays a greater importance in the fields crucial from the point of view of the state security. The mission of these entities and the relevant character of their tasks as well as the mode of action differ, especially when it comes to the methods of operation. However, in the face of real threats and methods of operation of international criminal and terrorist groups, active cooperation of these entities requires a new and maybe even innovative attitude to this issue. The operations which consist mainly in information gathering, analysing and monitoring of potential threats also require particular legal and organisational solutions which will enable effective communication between the services.
ukryj drukuj pobierz

Policja, służby specjalne, bezpieczeństwo, terroryzm, informacja

police, secret services, security, terrorism, information
ukryj drukuj pobierz

Julia Nowicka, Zbigniew Ciekanowski: BEZPIECZEŃSTWO SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH

3.3 PLN abstrakt słowa kluczowe kup artykuł

Bezpieczeństwo traktuje się jako możliwość zapewnienia istnienia, przetrwania i rozwoju. Wszystkie podmioty, na które wpływa bezpieczeństwo, zarówno człowiek, jak i grupa społeczna, państwo czy nawet organizacja międzynarodowa, starają się oddziaływać na swoje otoczenia zewnętrzne i wewnętrzne, by nie dopuszczać do stanu zagrożenia. Traktując bezpieczeństwo jako podstawową potrzebę człowieka, w treści opracowania odniesiono się do wartości braku poczucia zagrożenia wśród społeczności lokalnej. Wskazano na wpływ władz lokalnych na optymalne funkcjonowanie gmin i powiatów. Odniesiono się do jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za utrzymanie bezpieczeństwa publicznego danego regionu, podkreślając zakres działalności na rzecz utrzymania ładu społecznego mieszkańców. Określono wreszcie podmioty ponoszące odpowiedzialność formalną za wadliwe funkcjonowanie systemu bezpieczeństwa na danym obszarze.

Security is treated as the possibility of ensuring existence, survival and development. All individuals and entities affected by security, including people, social groups, the states or even international organisations, try to influence their external and internal environment, in order to avoid the threat. Treating security as a basic human need, the article refers to the value of not experiencing danger in a local community. It indicates the influence the local authorities have on the optimal functioning of the first and second level units of the administrative division of Poland (gmina and powiat). It points out the organisational units responsible for the maintenance of public safety of a particular region, emphasising the scope of activity aiming to maintain the social order of the inhabitants. Lastly, it defines individuals and entities formally responsible for the flawed functioning of the security system in a particular area.
ukryj drukuj pobierz

bezpieczeństwo, zagrożenia, porządek publiczny, policja, straż pożarna

security, threats, public order, police, fire service
ukryj drukuj pobierz

Eugeniusz Cieślak: BEZPIECZEŃSTWO CYBERNETYCZNE W LOTNICTWIE CYWILNYM

3.3 PLN abstrakt słowa kluczowe kup artykuł

Zagrożenia cybernetyczne w lotnictwie cywilnym obejmują szerokie spektrum zdarzeń – od intencjonalnego ingerowania w systemy informatyczne do niezamierzonych błędów ludzkich bądź usterek technicznych mających miejsce w naziemnych systemach nawigacyjnych, portach lotniczych oraz samych statkach powietrznych. Rosnące usieciowienie i cyfryzacja powodują, że skutki tych zagrożeń są odczuwalne we wszystkich sektorach lotnictwa cywilnego, generując kaskadowo negatywne konsekwencje. Doświadczenia związane z zagrożeniami cybernetycznymi stały się po 2012 r. przesłanką do podejmowania systemowych działań szerokiego środowiska interesariuszy lotnictwa cywilnego na rzecz poprawy bezpieczeństwa cybernetycznego w tym rodzaju lotnictwa. Wraz ze wzrostem skali i wyrafinowania zagrożeń cybernetycznych rośnie liczba działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa cybernetycznego lotnictwa cywilnego.

Cyber threats in civil aviation involve a broad range of incidents – from the intentional interference with the IT systems to the unintentional human errors or technical failures of the ground-based navigation systems, airports and aircraft. Due to the increase in networking and digitisation, the effects of these threats are felt in all sectors of civil aviation, rapidly generating negative consequences. Since 2012, the experience related to cyber threats has become the premise for undertaking the system actions by the extended environment of civil aviation stakeholders aiming to improve the cybersecurity in this kind of aviation. With the growing scale and sophistication of cyber threats, the number of actions aiming at ensuring cyber security of civil aviation is growing as well.
ukryj drukuj pobierz

bezpieczeństwo, cyberbezpieczeństwo, zagrożenia cybernetyczne, lotnictwo cywilne, ochrona lotnictwa

security, cybersecurity, cyber threats, civil aviation, aviation security
ukryj drukuj pobierz

Zbigniew Ciekanowski: ZARZĄDZANIE WIEDZĄ – SZKIC POJĘCIOWY

3.3 PLN abstrakt słowa kluczowe kup artykuł

Według "Słownika współczesnego języka polskiego" wiedza to ogół wiadomości i umiejętności w jakiejś dziedzinie zdobytych dzięki uczeniu się i doświadczeniu. Informacja definiowana jest przez ten sam słownik jako element wiedzy komunikowany za pomocą języka lub innego kodu. Wiedza to informacja połączona z doświadczeniem, interpretacją i wnioskowaniem. O ile informacja ma charakter opisowy historyczny, o tyle wiedza może dotyczyć przyszłych sytuacji i wynikać z ukrytych przesłanek. Z punktu widzenia zarządzania istotna jest wiedza użyteczna, tzn. pozwalająca jej właścicielom na zastosowanie jej do specyficznych zadań.

"Słownik współczesny języka polskiego" ['Dictionary of Contemporary Polish Language"] defines knowledge as information and skills in a particular field gained through learning and experience. Information is defined by the same dictionary as an element of knowledge communicated by means of a language or another code. Knowledge is information combined with experience, interpretation and inference. While information is of descriptive and historical character, knowledge may refer to future situations and result from hidden premises. What is important from the point of view of management is useful knowledge which allows its owners to use it for specific tasks.
ukryj drukuj pobierz

dane, informacja, typy wiedzy, cechy wiedzy

data, information, knowledge types, qualities of knowledge
ukryj drukuj pobierz

Magdalena El Ghamari: ZARZĄDZANIE SYTUACJĄ KRYZYSOWĄ W PROCESIE PRZECIWDZIAŁANIA I LIKWIDACJI SKUTKÓW KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ

3.3 PLN abstrakt słowa kluczowe kup artykuł

Optymalne zarządzanie sytuacją kryzysową jest warunkiem sine qua non skuteczności procesu przeciwdziałania i likwidacji skutków klęski żywiołowej, w tym rozwijanego obecnie w Polsce Systemu Kierowania Reagowaniem Kryzysowym (SKRK). Punktem wyjścia jest pojęcie reagowania kryzysowego rozpatrywane w aspekcie narodowym oraz ponadnarodowym (sojuszniczym) i obejmujące wszystkie rodzaje kryzysów, zarówno cywilne, spowodowane katastrofami, klęskami żywiołowymi i cywilizacyjnymi, jak również polityczno-militarne o małym i dużym spektrum. W opracowaniu przedstawiono wybrane aspekty zarządzania informacją kryzysową w SKRK w sferze współdziałania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (SZ RP) z lokalnymi organami administracji państwa.

The optimal management of the crisis situation is the sine qua non condition of the effectiveness of the process of counteracting and eliminating the effects of a natural disaster, as well as that of the Crisis Response Management System (CRMS) which is being developed in Poland. The starting point is the concept of crisis response in the national and transnational (allied) aspect which encompasses all kinds of crises, both civilian ones caused by natural and civilisation disasters, as well as political and military catastrophes of a small and large scale. The article presents selected aspects of crisis information management in the CRMS in the scope of the cooperation of the Polish Armed Forces (PAF) with the local state administration bodies.
ukryj drukuj pobierz

reagowanie kryzysowe, klęski żywiołowe, bezpieczeństwo

crisis response, natural disasters, security
ukryj drukuj pobierz

Julia Nowicka: SZTUKA KOMUNIKACJI W ZARZĄDZANIU WIEDZĄ O OBRONNOŚCI

3.3 PLN abstrakt słowa kluczowe kup artykuł

Treść artykułu oparta została na analogii zasad sztuki wojennej i sztuki walki słowem. Wytrawny mówca niczym żołnierz kieruje się pewnymi zasadami, których uniwersalność wskazano w niniejszym tekście i uczyniono z nich drogowskaz etycznych, skutecznych i godnych działań. Autorka opracowania odnosi się do prakseologii oraz dzieli się refleksją nad obrazem przemówień, które to wystąpienia, powstałe w odwołaniu do zasad sztuki wojennej, można określić jako ekonomiczne, kreatywne, celowe, efektywne itp. W treści opracowania uwzględniono wyniki badań własnych, dotyczących kompetencji komunikacyjnych kadry kierowniczej wojsk lądowych.

The article is based on the analogy between the principles of the art of war and the art of fighting with the use of words. A great speaker is like a soldier who follows certain rules whose universal character has been shown in this text and which have been presented as a signpost of ethical, effective and worthy actions. The author refers to praxeology and reflects upon the speeches, referring to the rules of the art of war, which may be defined as efficient, creative, purposeful, effective, etc. The article includes the results of the author's own research on the communicative competence of the land forces' executive staff.
ukryj drukuj pobierz

przemówienia, zasady, retoryka, armia, żołnierz

speeches, principles, rhetoric, army, soldier
ukryj drukuj pobierz

Beata Domańska-Szaruga, Dariusz Prokopowicz: OCHRONA TRANSFERU DANYCH OSOBOWYCH W CYBERPRZESTRZENI

3.3 PLN abstrakt słowa kluczowe kup artykuł

W artykule przedstawiono problematykę wzrostu znaczenia ryzyka ujawnienia danych osobowych przez osoby niepowołane do dostępu do określonych informacji poufnych. Przytoczono podstawowe akty prawne regulujące bezpieczeństwo transferu danych w cyberprzestrzeni i kwestie ochrony prywatności w dobie ery cyfrowej. Całość uzupełnia prezentacja skali zagrożeń ataków hakerskich i terrorystycznych na sieci teleinformatyczne oraz problematyka zagrożenia utraty danych osobowych w portalach społecznościowych.

The article presents the problem of the increased risk of revealing personal data by persons unauthorised to have access to certain confidential information. It refers to the fundamental legal documents regulating the security of data transmission in the cyber space and the issues of the protection of privacy in the cyber era. This has been complemented with the presentation of the scale of a threat of hacker and terrorist attacks on ICT networks and the problems of the risk of personal data loss in social media.
ukryj drukuj pobierz

bezpieczeństwo transferu danych, ochrona danych osobowych, Internet, technologie teleinformacyjne

data transmission security, personal data protection, Internet, ICT technology
ukryj drukuj pobierz

Renata Tarasiuk: MOSSAD PO ZAMACHU W MONACHIUM W 1972 ROKU. IMPLIKACJE W WALCE Z MIĘDZYNARODOWYM TERRORYZMEM

3.3 PLN abstrakt słowa kluczowe kup artykuł

Artykuł przedstawia działania izraelskich służb specjalnych po zamachu na stadionie olimpijskim w Monachium w 1972 r., dokonanym przez palestyńską organizację terrorystyczną Czarny Wrzesień. Zginęło wówczas jedenastu członków izraelskiej ekipy olimpijskiej: zawodników, trenerów i sędziów. Po zamachu izraelskie władze podjęły decyzję o likwidacji palestyńskich działaczy odpowiedzialnych za masakrę na stadionie olimpijskim. Mossad rozpoczął operację pod kryptonimem „Gniew Boga”, który wskazywał na religijnie umotywowaną zemstę. Wydarzenia na monachijskim stadionie przedstawiono w kontekście współczesnego zagrożenia terroryzmem w Europie, wskazując na zbieżność ideologiczną współczesnych islamistów i ekstremistów radykalnej lewicy.

The article presents the activity of the Israeli secret services after the attack at the Olympic Stadium in Munich carried out in 1972 by the Palestinian terrorist organisation Black September. Eleven members of the Israeli Olympic team were killed, including competitors, coaches and referees. After the attack, the Israeli authorities decided to eliminate the Palestinian activists responsible for the massacre at the Olympic Stadium. Mossad launched an operation "Wrath of God" whose code name suggested it was a religiously motivated revenge. The incident at the Munich stadium has been presented in the context of the contemporary threat of terrorism in Europe, indicating the ideological similarity between contemporary Islamists and the extremists of the radical left.
ukryj drukuj pobierz

Mossad, Czarny Wrzesień, terroryzm, służby specjalne

Mossad, Black September, terrorism, secret services
ukryj drukuj pobierz

Mateusz Paweł Niedbała: MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA NANOMATERIAŁÓW JAKO ŚRODKÓW MASOWEGO RAŻENIA I ICH NOŚNIKÓW

3.3 PLN abstrakt słowa kluczowe kup artykuł

Obok wielu korzyści wynikających z procesów miniaturyzacji i nanotechnologii
w walce z nowotworami, zwiększania możliwości technicznych sprzętu elektronicznego czy trwałości, a przede wszystkim odporności eksploatacyjnej różnego rodzaju maszyn, należy pamiętać o zagrożeniach wynikających z tych działań. Największym problemem nanotechnologii wciąż pozostaje znaczna toksyczność jej produktów. Ogromnym niebezpieczeństwem jest możliwość wykorzystywania nanotechnologii przez grupy terrorystyczne, których celem pozostają nie tylko duże skupiska ludności czy miejsca publiczne, ale także ujęcia wody pitnej czy przemysłowe farmy chowu zwierząt. Już teraz należy poważnie rozpatrywać możliwość użycia broni lub środków masowego rażenia opartych na nanotechnologiach, które nie są wykrywalne przez standardowe systemy ostrzegania o środkach chemicznych czy inne detektory. Dużym zagrożeniem mogą stać się nanosensory, które w łatwy i szybki sposób będą określać liczebność skupisk ludzkich i wyznaczać cele ataków, czy nanosprzęt wywiadowczy, który znacznie ułatwi pozyskiwanie informacji pozwalających na projektowanie nowych rodzajów broni i środków masowego rażenia.

Next to the many benefits of miniaturization and nanotechnology in the fight against cancer, increase of the technical capacity of electronic equipment or its durability, and above all operational resistance of all sorts of machines, we should be aware of the dangers of such activities.The main problem of nanotechnology still remains a significant toxicity of its products. The enormous danger is the possibility of using nanotechnology by terrorist groups, which aim remain not only a big population centers or public places, but also fresh water intakes or industrial livestock farms. We should seriously consider the possibility of using weapons or means of mass destruction based on the nanotechnology, which are not detectable by standard chemical agents’ warning systems or other detectors.The great threat can become nanosensors, which in an easy and fast way will determine the multiplicity of human clusters and set targets to attack, or the intelligence nanoequipment, which greatly facilitate the acquisition of information to design new types of weapons and means of mass destruction.
ukryj drukuj pobierz

środki masowego rażenia, toksyczność, nanomateriały

means of mass destruction, toxicity, nanomaterials
ukryj drukuj pobierz

Mirosław Hakiel: OPERACYJNE DZIAŁANIA ZARZĄDU KONTROLI RUCHU GRANICZNEGO MSW W WALCE Z TERRORYZMEM LOTNICZYM

3.3 PLN abstrakt słowa kluczowe kup artykuł

Na przełomie lat 60. i 70. ubiegłego wieku nastąpił gwałtowny wzrost liczby aktów terroru lotniczego na świecie. Również w Polsce, w latach 1969–1970, uprowadzono kilka samolotów pasażerskich oraz doszło do prób ich porwania. W 1970 r. organy bezpieczeństwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (PRL) zobowiązane zostały do przeprowadzenia działań organizacyjno-administracyjnych i profilaktyczno-operacyjnych w celu ochrony lotnictwa cywilnego. Szczególna rola w tym zakresie przypadła Zarządowi Kontroli Ruchu Granicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Zarząd KRG MSW).

At the end of 1960s and the beginning of the 1970s, the number of air terror acts in the world increased considerably. Also in Poland, in the period of 1969–1970, a few planes were hijacked and there were hijacking attempts as well. In 1970, the security bodies of the Polish People's Republic (PPR) were obligated to take organisational and administrative actions as well as preventive and operational measures in order to protect civil aviation. The Border Control Directorate of the Ministry of Internal Affairs (BC Directorate of the MIA) had a particular role to play in this respect.
ukryj drukuj pobierz

Zarząd KRG MSW, organy bezpieczeństwa PRL, porwania samolotów, ochrona lotnictwa cywilnego

Border Control Directorate of the Ministry of Internal Affairs, PPR's security bodies, hijacking, civil aviation security
ukryj drukuj pobierz