Social Sciences and Security

Institute of Siedlce University

of Natural Sciences

and Humanities

Publishing House RYTM

REGULAMIN

Niniejszy Regulamin został przygotowany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu i zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy. Regulamin udostępniany jest w formie pliku PDF, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

Właścicielami strony www.SECRETUM.com.pl są:
Oficyna Wydawnicza RYTM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-141), ul. Wolska 84/86,  wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000376643, posiadająca NIP 5272644464 oraz Regon 142724564,
oraz
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach z siedzibą w Siedlcach (08-110), ul. Żytnia 39, posiadający


Słowniczek:
Sklep – prowadzony przez Oficynę Wydawniczą RYTM Sp. z o.o. sklep internetowy działający pod adresem www.SECRETUM.com.pl, sprzedający Produkty za pośrednictwem Internetu.
Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie, posiadająca konto klienta.
Produkt – czasopismo bądź artykuł dostępny w formie elektronicznej w formacie PDF.
 
Sklep umożliwia Kupującemu nabywanie i korzystanie z oferowanych w nim Produktów wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie. Integralną częścią Regulaminu jest Polityka Prywatności.
 
[Wymagania Techniczne]
1.    Do korzystania ze Sklepu niezbędny jest system operacyjny Windows, MacOS, OS X, Linux, a także jedna z przeglądarek internetowych: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera oraz  program Adobe Reader.
2.    Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 
[Sprzedaż i Dostawa Produktów i Towarów]
1.    Informacje na stronie www.SECRETUM.com.pl stanowią propozycję zawarcia umowy. Kupujący przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy zakupu zamawianych usług. Każda płatność zrealizowana przez Kupującego do momentu wysłania przez Sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji stanowi przedpłatę na poczet realizacji zamówienia.
2.    Celem dokonania zakupu Produktów konieczne jest złożenie zamówienia poprzez aktywowanie widocznych na stronie www.SECRETUM.com.pl odpowiednich opcji, dostępnych przy każdym Produkcie i dalsze postępowanie zgodnie ze wskazówkami podawanymi Kupującemu na każdym etapie procedury składania zamówienia.
3.    Podczas rejestracji Kupujący zostanie poproszony o podanie następujących informacji o sobie: imię, nazwisko, ulica, numer bloku i mieszkania, kod pocztowy, miasto, państwo, adres e-mail, telefon (w przypadku firm również o nazwę firmy i NIP). Przez rejestrację należy rozumieć wypełnienie odpowiednich pól celem zakupu Produktów. Każde zamówienie weryfikowane jest w sposób automatyczny poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Kupującego przy składaniu zamówienia. Otrzymanie wiadomości e-mail informującej o przyjęciu zamówienia do realizacji oznacza, że zamówienie zostało złożone prawidłowo.
4.    Zamówienia są realizowane po otrzymaniu przez Sklep należności uiszczanej dostępnymi na stronie www.SECRETUM.com.pl kanałami płatności tytułem zapłaty za zamawiany produkt. Wpłynięcie należności za produkt kończy procedurę zawarcia umowy.
5.    Informacje o cenie danego Produktu zostają zawsze podane podczas składania zamówienia.
6.    Wszystkie ceny Produktów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu zawierają podatek VAT.
7.    Dostawa zamówionego Produktu jest realizowana poprzez wysłanie pocztą elektroniczną do Kupującego pliku PDF za pomocą łącza internetowego.
8.    Po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia dokonania płatności w ciągu 2 dni roboczych Sklep prześle Kupującemu na adres e-mail podany podczas składania zamówienia informację o potwierdzeniu otrzymania należności oraz plik zawierający zamówiony Produkt w formie załącznika.
9.    W przypadku gdy realizacja zamówienia okaże się niemożliwa, Sklep informuje o tym Kupującego, przesyłając informację na adres e-mail używany przez Kupującego do logowania w Sklepie. W przypadku opłacenia przez Kupującego zamówienia, Sklep dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego.
10.    Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie e-maila z informacjami dotyczącymi realizacji zamówień, jeżeli powyższe spowodowane jest przyczynami leżącymi po stronie Kupującego (np. przepełniona skrzynka mailowa).

[Płatności]
1.    Kupujący za zakupy dokonywane w Sklepie może dokonywać płatności za pomocą karty płatniczej lub przelewu bankowego.
2.    Kupujący dokonuje przelewu kwoty wskazanej przez Sklep przed otrzymaniem Produktu (przedpłata).
3.    Obsługę przelewów bankowych w odniesieniu do www.SECRETUM.com.pl zapewnia firma Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie (30-552), ul. Wielicka 72, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296790, posiadająca numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, Regon 240770255 oraz kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000,00 PLN, opłacony w całości gotówką.

[Ceny Produktów]
1.    Ceny Produktów umieszczone na stronie internetowej Sklepu:
– podawane są w złotówkach, dolarach i euro,
– zawierają podatek VAT,
– nie zawierają ewentualnych opłat celnych,
– nie zawierają kosztów dostawy.
2.    Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych, wyprzedaży i wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
3.    Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, chyba że regulamin promocji stanowi inaczej.

[Faktury VAT]
1.    Zgłoszenia chęci otrzymania Faktury VAT należy dokonać zaznaczając odpowiednią opcję podczas procesu składania zamówienia oraz wypełnienie umieszczonego w Sklepie formularza danych, które mają znaleźć się w treści Faktury VAT. Wówczas Faktura VAT zostanie wysłana za pomocą Poczty Polskiej lub kurierem.
2.    Kupujący może zgłosić chęć otrzymania Faktury VAT po wypełnieniu wszystkich danych w formularzu podczas rejestracji. W przypadku niezgłoszenia takiego żądania przez Kupującego Sklep wystawi paragon.
3.    Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie paragonu drogą elektroniczną na wskazany przez Kupującego adres e-mail.
 
[Prawa Autorskie]
1.    Wszelkie publikacje i teksty dostępne na stronie www.SECRETUM.com.pl podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (j.t. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm., dalej „ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych”).
2.    Żadne treści nie mogą być bezprawnie kopiowane, zwielokrotniane bądź rozpowszechniane bez zgody uprawnionego podmiotu.
3.    Korzystając ze Sklepu Kupujący zobowiązuje się do niewprowadzania jakichkolwiek zmian oraz do niekorzystania bez zgody uprawnionych podmiotów z zawartości Sklepu w inny sposób, niż określony w Regulaminie.
4.    Nabycie egzemplarza Produktu uprawnia Kupującego wyłącznie do korzystania z niego zgodnie z jego przeznaczeniem, czyli odtwarzania na urządzeniach elektronicznych, wprowadzania do pamięci swojego komputera lub innych właściwych urządzeń w celu zapoznania się z treścią danego Produktu, bez możliwości zwielokrotniania Produktu, kopiowania i wykorzystywania w sposób niedozwolony prawem jego treści w całości lub we fragmentach albo zmieniania jego struktury elektronicznej (np. format pliku) lub innego modyfikowania pliku z Produktem (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń).
5.    Niedozwolone jest również dystrybuowanie Produktu, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne, bez względu na cel i formę tych działań.
6.    Kupujący nabywający Produkty w Sklepie zobowiązany jest dbać o to, aby żadne inne nieupoważnione osoby nie miały do nich dostępu w ten sposób, aby mogły je powielać, dystrybuować bez zgody właściciela albo wykorzystywać w inny sposób niezgodny z zakresem udzielonych praw. W przypadku wykrycia takich sytuacji właściciel może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu Kupującego z tytułu naruszenia praw do danej kopii.
7.    Udostępnianie w Internecie zakupionych Produktów bez zgody właściciela jest zabronione. Dotyczy to w szczególności stron internetowych prywatnych i komercyjnych, klientów, forów internetowych, społeczności internetowych itp. W przypadku wykrycia wyżej wymienionych sytuacji właściciel może kierować względem zidentyfikowanego Kupującego roszczenia z tytułu naruszenia praw do danej kopii.
   
[Reklamacje i Zwroty]
1.    Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Sklepu, uwagi pod jego adresem i wszelkie inne sprawy związane z celem i przedmiotem działalności Sklepu, w tym dotyczące wad Produktów, mogą być reklamowane przez Kupujących poprzez zgłoszenie przesłane drogą elektroniczną na adres dzial.handlowy@rytm-wydawnictwo.pl lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Sklepu: Oficyna Wydawnicza RYTM Sp. z o.o., ul. Wolska 84/86, 01-141 Warszawa.
2.    Klient jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji, jeżeli:
­    otrzymany plik jest uszkodzony,
­    otrzymany plik nie uruchamia się (po spełnieniu wszelkich wymagań technicznych niezbędnych do otworzenia pliku),
­    otrzymany plik nie odpowiada opisowi lub jest niekompletny i w ciągu 2 dni roboczych od dokonania płatności nie zostanie Kupującemu wysłany plik zawierający zamówiony Produkt.
3.    Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez Sklep w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
4.    Kupujący dokonujący rejestracji oświadcza ponadto, że jest świadomy, że usługa świadczona w ramach Sklepu (m.in. sprzedaż i korzystanie z Produktów) nie może być zwrócona z uwagi na jej charakter, w związku z czym Kupujący nie może odstąpić od umowy na zasadach opisanych w ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 1225), zgodnie z art. 10 ust. 3 pkt. 5 tej ustawy.

[Polityka Prywatności]
1.    Składając zamówienie w Sklepie, Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie www.SECRETUM.com.pl oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Dane osobowe Kupujących otrzymywane przez Administratora podczas rejestracji w Sklepie przekazywane są przez Kupujących dobrowolnie. Przekazanie ich jest koniecznym warunkiem złożenia i prawidłowego wykonania zamówienia na zakup Produktów oferowanych w Sklepie.
2.    Wypełniając formularz rejestracyjny w Sklepie Kupujący oświadcza, że podane w nim dane są prawdziwe, ma prawo nimi dysponować, zapoznał się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności i akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
3.    Informacje handlowe w formie elektronicznej (e-mail) będą przekazywane wyłącznie w przypadku, gdy Kupujący wyraził oddzielną zgodę na otrzymywanie ich w takiej formie (zapis do Newslettera). Zgodę na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną (e-mail) Kupujący wyraża poprzez zaznaczenie odpowiednich pól podczas rejestracji w Sklepie. Powyższa zgoda może być odwołana przez Kupującego w każdym momencie poprzez kliknięcie w odpowiedni link do wypisu w korespondencji otrzymanej drogą elektroniczną (e-mail).
4.    Każdemu Kupującemu przysługuje nieograniczone prawo do żądania informacji o treściach przechowywanych na jego temat, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia danych Kupującego. Kupujący zainteresowani powyższymi zmianami proszeni są o kontakt pod adresem e-mail: dzial.handlowy@rytm-wydawnictwo.pl.
5.    Administrator nie udostępni w żaden inny sposób niż to wynika z celu Sklepu oraz zakresu udzielonych zgód i oświadczeń informacji i danych o Kupujących podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.

[Postanowienia końcowe]
1.    Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych. Sklep wykorzystuje pliki „cookies” (tzw. ciasteczka) które ułatwiają korzystanie z zasobów Sklepu, pozwalają na personalizację oglądanej zawartości, na dobranie zawartości do indywidualnych preferencji i potrzeb Kupujących oraz na zbieranie danych na potrzeby analizowania ruchu użytkowników w ramach Sklepu. Cookies zawierają użyteczne informacje i są przechowywane w komputerze Kupującego – Sklep może odczytać pliki przy ponownym połączeniu się z komputerem Kupującego. Wyłączenie opcji cookies nie pozbawia Kupującego możliwości korzystania ze Sklepu, chociaż pewne funkcjonalności w trybie wyłączonych plików cookies mogą być niedostępne lub zablokowane (np. personalizacja prezentowanych w Sklepie treści).
2.    Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Kupującego oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Kupującego.
3.    Ewentualne spory pomiędzy Klientem a Sklepem zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnoa 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. Zm.).
4.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie  mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
5.    Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20 maja 2015 roku do odwołania.
6.    Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.SECRETUM.com.pl. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.