Social Sciences and Security

Institute of Siedlce University

of Natural Sciences

and Humanities

Publishing House RYTM

Informacja dla autorów

Do publikacji w periodyku naukowym „Secretum. Służby specjalne, bezpieczeństwo i informacja” przyjmowane są artykuły naukowe z zakresu nauk o bezpieczeństwie oraz nauk pokrewnych napisane w języku polskim i językach kongresowych z podziałem tematycznym określonym w pięciu częściach:
 
Część I. Służby specjalne
Część II. Wywiad biznesowy
Część III. Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych
Część IV. Cyberbezpieczeństwo
Część V. Zarządzanie wiedzą
Część VI. Recenzje i omówienia
Część VII. Wywiady

W częściach I–V umieszczane są artykuły opracowane zgodnie z szablonem redakcyjnym w wersji polskiej i angielskiej oraz standardami edytorskimi według reguł American Psychological Association (APA) w wersji polskiej.
Szablon
APA(PL)

Objętość artykułu powinna wynosić od 0,5 do 1,0 arkusza znormalizowanego tekstu (20.000–40.000 znaków ze spacjami i przypisami).

Załączniki w postaci tabel, rysunków, diagramów należy wykonywać w sposób wyjątkowo staranny i nadający się do druku w wersji edytowalnej – w razie konieczności na odrębnym pliku.

Artykuł należy kierować wyłącznie w postaci elektronicznej w pliku o formacie MS Office (*doc lub *docx) na adres Redakcji: kontaktsecretum.com.pl.

Artykuły  zaakceptowane przez redaktora tematycznego przekazane zostaną do recenzji przez dwóch niezależnych recenzentów z zachowaniem anonimowości autora i recenzentów (double-blind review proces). W przypadku artykułów napisanych w języku kongresowym, co najmniej jeden z recenzentów będzie afiliowany w instytucji zagranicznej, innej niż narodowość autora.


Recenzje mają formę pisemną i kończą się jednoznacznym wnioskiem recenzentów dopuszczającym lub nie artykuł do publikacji. Artykuły wymagające poprawek są przesyłane autorom do korekty wraz z uwagami recenzentów w celu ich uzupełnienia. Artykuł nie jest dopuszczony do publikacji w przypadku jednej lub dwóch recenzji negatywnych, o czym autor zostaje powiadomiony. Lista recenzentów współpracujących podana jest na stronie redakcyjnej „Secretum” oraz na stronie internetowej w zakładce Recenzenci.
Recenzja

Artykuł przed opublikowaniem (po obróbce redakcyjnej i tłumaczeniu) kierowany jest do autora w celu autoryzacji.

Wszystkie artykuły przyjęte do publikowania są tłumaczone na język angielski na koszt Redakcji.


Aby zapobiec przypadkom „ghostwriting” oraz „guest  authorship” autorzy artykułów zobowiązani są podania: afiliacji oraz kto jest autorem koncepcji, założeń, metod i innych działań doprowadzających do powstania artykułu oraz źródła finansowania („financial disclosure”).
 
„Ghostwriting” oraz „guest  authorship” są przypadkami nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte zdarzenia będą dokumentowane i podawane do publicznej wiadomości. Główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający artykuł do publikacji.
Deklaracja
 
Za treści prezentowane w artykułach ponoszą odpowiedzialność autorzy.
 
Redakcja nie płaci za niezamówione artykuły oraz nie pobiera opłat za proces recenzji i publikację artykułów.