Social Sciences and Security

Institute of Siedlce University

of Natural Sciences

and Humanities

Publishing House RYTM

SECRETUM 2(3)/2015

kup cały numer 19.5 PLN


Spis treści

Roman Krawczyk: SŁUŻBY SPECJALNE W STAROŻYTNYM IZRAELU

3.3 PLN abstrakt słowa kluczowe kup artykuł

Wszystkie państwa posiadają służby wywiadowcze. Działalność tych służb jest zróżnicowana uwarunkowaniami historycznymi i społecznymi. Metody, jakimi posługują się służby specjalne w swoich działaniach, odzwierciedlają zawsze historyczny etap ich funkcjonowania. Autor niniejszego tekstu omawia działalność służb specjalnych w starożytnym Izraelu. Artykuł składa się z trzech części wydzielonych na podstawie kryterium historycznego. W pierwszej autor omawia działalność służb podczas wyjścia Izraelitów z Egiptu i w okresie Sędziów. W drugiej – analizuje działania służb specjalnych w okresie monarchii izraelskiej i w epoce upadku państwa. Natomiast w trzeciej – przedstawia dwa przypadki działań specjalnych o charakterze wyjątkowo negatywnym, przytoczonym przez autorów Nowego Testamentu.

All states have intelligence services. The operation of these services varies depending on historical and social circumstances. The methods used by secret services in their activity always reflect the historical stage of their operation. The author of this text discusses the operation of secret services in ancient Israel. The article consists of three parts divided on the basis of historical criteria. Firstly, the author describes the services' operation during the Exodus of the Israelites out of Egypt and in the period of the Judges. Secondly, he analyzes the operation of secret services during the Israelite monarchy and the era of the fall of the state. Thirdly, the author discusses two cases of special operations of an extremely negative character, quoted by the authors of the New Testament.
ukryj drukuj pobierz

służby specjalne, wywiad, szpieg, agent, starożytny Izrael

secret services, intelligence, spy, agent, ancient Israel
ukryj drukuj pobierz

John M. Nomikos: KRYZYS IMIGRACYJNY W GRECJI: ZAPOTRZEBOWANIE NA EUROPEJSKICH OFICERÓW ŁĄCZNIKOWYCH DS. IMIGRACJI (ILO) W RAMACH WYWIADU OSOBOWEGO (HUMINT)

3.3 PLN abstrakt słowa kluczowe kup artykuł

Ataki terrorystyczne w Europie – w Hiszpanii (2004), Londynie (2005), a ostatnio we Francji (2015) – wpłynęły na rządy europejskie, decydentów w sprawach bezpieczeństwa narodowego, przywódców religijnych, media oraz opinię publiczną sprawiając, że podmioty te odgrywają obecnie zarówno krytyczne, jak i konstruktywne role w wojnie z terroryzmem. Artykuł skupia się na kwestii niekontrolowanej liczby nielegalnych imigrantów i uchodźców przybywających do Grecji w drodze (przede wszystkim) do Niemiec oraz do państw skandynawskich. Kładzie także nacisk na potrzebę stworzenia polityki migracyjnej UE oraz siatki wywiadu osobowego, która składałaby się z europejskich oficerów łącznikowych ds. imigracji, gromadzących i dzielących się informacjami wywiadowczymi w gronie 28 państw członkowskich UE. Umożliwiłoby to zapobieganie przewozowi migrantów przez handlarzy ludźmi, ograniczając tym samym konieczność podejmowania problemu z nimi związanego już po ich przybyciu do Europy.

Terrorist attacks in Europe, such as Spain (2004), London (2005) and recently France (2015) have transformed European governments, national security decision-makers, religious leaders, media and the general public to play both critical and constructive roles in the war against terrorism. The article focuses on the uncontrollable numbers of undocumented migrants and refugees that arrive in Greece on their way to Germany (primarily) and Scandinavian states; as well as emphasizes the need for an EU Migration Policy and the establishment of a Network of Human Intelligence (HUMINT) European Immigration Liaison Officers (ILO) who collect and share intelligence among 28 EU member states in order to prevent human traffickers from transferring migrants instead of trying to manage immigrants after they have arrived in the European land.
ukryj drukuj pobierz

imigracja, przestępczość zorganizowana, antyterroryzm, wywiad, handel ludźmi

immigration, organized crime, counter-terrorism, intelligence, human trafficking
ukryj drukuj pobierz

Mirosław Minkina: FEDERALNA SŁUŻBA BEZPIECZEŃSTWA A KONFLIKT W CZECZENII

3.3 PLN abstrakt słowa kluczowe kup artykuł

Struktury Federalnej Służby Bezpieczeństwa funkcjonowały aktywnie w obydwu wojnach w Czeczenii. Ich zadaniem było zapewnienie bezpieczeństwa zaangażowanym tam siłom, zapobieganie przeniknięciu czeczeńskiej agentury, przejawom terroru i dywersji, organizowanie pododdziałów operacyjnych i rozpoznawczych w rejonach kontrolowanych przez bojowników, pozyskiwanie informacji, przesłuchiwanie uchodźców czy poszukiwanie najemników. Nie ma wątpliwości, że funkcjonariusze Federalnej Służby Bezpieczeństwa od początku uczestniczyli w przygotowaniach do rozpoczęcia pierwszej wojny w Czeczenii, a następnie w samych działaniach wojennych. Jednakże istnieje również wiele dowodów na to, że zamachy terrorystyczne w Rosji wskazujące na udział czeczeńskich bojowników, były w rzeczywistości zaplanowane i przeprowadzone przez FSB, aby dostarczyć pretekstu do rozpoczęcia drugiej wojny w Czeczenii i spacyfikowania jej dążeń niepodległościowych. W przestrzeni medialnej pojawiało się wiele faktów i domysłów, a nerwowa reakcja władz niejednokrotnie utwierdzała w przekonaniu, że w zamachy zamieszane są służby specjalne. Wiele z czeczeńskich operacji, którymi dowodzili wyżsi oficerowie FSB, często kończyło się niepowodzeniem. W wyniku działań wojennych niewielki region w południowej część Rosji został prawie całkowicie wyniszczony, a jego system porządku publicznego i przestrzegania prawa niemalże zanikł. W niniejszym artykule autor poszukuje odpowiedzi na problem badawczy dotyczący roli FSB podczas wojen w Czeczenii. Złożoność problematyki islamskiego terroryzmu w różnych regionach świata dowodzi stałej potrzeby podejmowania tego zagadnienia, co wspomaga strategię zapewniania bezpieczeństwa.

The Federal Security Service operated actively during the two wars in Chechnya. Its task was to ensure the security of the forces engaged there, prevent the penetration of Chechen agents, manifestations of terrorism and sabotage, organize operational and reconnaissance subunits in the areas controlled by militants, obtain information, interrogate refugees and find mercenaries. There is no doubt that the officers of the Federal Security Service participated from the beginning in the preparation to the start of the first Chechen war, and then in the war operations. However, there is also ample evidence that the terrorist attacks in Russia, suggesting the involvement of Chechen fighters, were in fact planned and carried out by the FSB, to provide a pretext to start the second war in Chechnya and pacify its aspirations to independence. In the media, there appeared many facts and speculations, and the nervous reaction of the authorities confirmed repeatedly the belief that secret services were involved in the attacks. Many of the operations in Chechnya, commanded by FSB senior officers, often ended in a failure. As a result of war operations, the small region in the southern part of Russia was almost completely devastated, and its system of public order and law enforcement almost vanished. In this article the author attempts the address the research problem related to the role of the FSB during the Chechen wars. The complexity of the issue of Islamic terrorism in various regions of the world demonstrates the constant need to raise this problem, which supports the strategy of ensuring security.
ukryj drukuj pobierz

Federacja Rosyjska, Federalna Służba Bezpieczeństwa, Republika Czeczenii, służby specjalne, wojny czeczeńskie

Russian Federation, Federal Security Service, Republic of Chechnya, secret services, Chechen wars
ukryj drukuj pobierz

Henryk Wyrębek: SŁUŻBY SPECJALNE W WALCE Z TERRORYZMEM

3.3 PLN abstrakt słowa kluczowe kup artykuł

Współcześnie najpoważniejsze zagrożenie dla bezpieczeństwa poszczególnych państw, w tym dla Polski, stwarza zorganizowany terroryzm międzynarodowy. Ewolucja zjawiska terroryzmu wskazuje, że ugrupowania terrorystyczne przyjęły nowe, dotychczas niespotykane metody działania. Coraz większe zaangażowanie Polski w globalne zwalczanie terroryzmu powoduje zintensyfikowanie działań terrorystycznych na jej terytorium. Sprostanie tym wyzwaniom będzie wymagać aktywnego uczestnictwa służb specjalnych.

Nowadays, the most serious threat to the security of individual states, including Poland, is organized international terrorism. The evolution of the phenomenon of terrorism shows that terrorist groups have adopted new, hitherto unheard of methods of operation. The increasing involvement of Poland in the global fight against terrorism will intensify terrorist activities on its territory. Meeting these challenges will require the active participation of secret services.
ukryj drukuj pobierz

walka informacyjna, działania ofensywne, działania defensywne

information warfare, offensive operations, defensive operations
ukryj drukuj pobierz

Robert Białoskórski: KONCEPCJA STRATEGII WYWIADU BIZNESOWEGO

3.3 PLN abstrakt słowa kluczowe kup artykuł

Artykuł podejmuje teoretyczny problem strategii wywiadu biznesowego. Zagadnienie to ściśle odnosi się do strategii przedsiębiorstwa. W przyjętej konwencji terminologicznej autor proponuje główne kierunki założeń strategii wywiadu biznesowego oparte na misji, obszarze działania, celach strategicznych oraz pracy operacyjnej. Przedstawione tezy mają charakter ramowy i wymagają dalszych pogłębionych studiów.

The article addresses the theoretical problem of business intelligence strategy. The issue is closely related to the strategy of a company. In the adopted terminological convention the author proposes the main directions of business intelligence strategy assumptions based on the mission, area of operation, strategic objectives and operational work. The presented theses are of framework character and require further, in-depth studies.
ukryj drukuj pobierz

strategia, wywiad biznesowy, informacja wywiadowcza, proces wywiadowczy

strategy, business intelligence, intelligence information, intelligence process
ukryj drukuj pobierz

Mirosław Kwieciński, Krzysztof Passella: FUNDUSZE OPERACYJNE WSPÓŁCZESNYCH SŁUŻB SPECJALNYCH RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ – ASPEKT NORMATYWNY

3.3 PLN abstrakt słowa kluczowe kup artykuł

Fundusze operacyjne służb specjalnych, realizujących zadania dotyczące bezpieczeństwa państwa oraz ochrony jego interesów, finansowane są z budżetu państwa. Informacje o ich wielkości są jawne, natomiast szczegóły wydatków poddane są rygorowi niejawności. Normami prawnymi o randze ustawy objęto wszelkie regulacje związane z wydatkowaniem środków publicznych, w tym także wydatki z funduszy operacyjnych. Ze względu na specyfikę działania służb, w konsekwencji skutkującą objęciem w trybie niejawnym wszelkich danych dotyczących funkcjonariuszy, regulacją prawną objęto także działania szefów służb specjalnych jako organów podatkowych pierwszego i drugiego stopnia.

The operational funds of secret services carrying out tasks related to state security and the protection of its interests are financed from the state budget. Information about their size is publicly available, while the details of expenditure are subject to secrecy. Legal norms equivalent to an act of the parliament cover all the regulations related to the spending of public funds, including the expenditure from operational funds. Due to the nature of the services' activity, resulting in classifying as confidential any data related to their officers, legal regulations cover also the activity of the heads of secret services acting as the tax authorities of the first and second degree.
ukryj drukuj pobierz

fundusz operacyjny, służby specjalne, wywiad i kontrwywiad, finanse publiczne, budżetowanie służb specjalnych

operational fund, secret services, intelligence and counterintelligence, public finance, budgeting of secret services
ukryj drukuj pobierz

Kazimierz Kraj: DZIAŁALNOŚĆ WYBRANYCH ORGANIZACJI BYŁYCH FUNKCJONARIUSZY SŁUŻB SPECJALNYCH FEDERACJI ROSYJSKIEJ

3.3 PLN abstrakt słowa kluczowe kup artykuł

Artykuł przedstawia działalność dwóch, wybranych z wielu, stowarzyszeń byłych funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa ZSRR i FR. Myślą przewodnią jest pokazanie pól aktywności byłych funkcjonariuszy służb specjalnych po zakończeniu służby. Przybliżenie działalności rosyjskich organizacji weteranów organów bezpieczeństwa – służb specjalnych –może zainteresować polskich badaczy zajmujących się zbliżoną problematyką. Znajomość środowiska byłych czekistów, oficerów wywiadu wojskowego czy pododdziałów specjalnych (specnaz, osnaz) może być przydatna przy badaniu współczesnych służb Federacji Rosyjskiej.

The article presents two, selected out of many, associations of former officers of the USSR and the RF security bodies. The leading idea is to demonstrate the field of activity of former secret services officers after leaving the service. The description of the activity of the Russian organizations of veterans of security bodies (secret services) may be of interest to researchers dealing with similar issues. The knowledge of the environment of former Chekists, military intelligence or special subunits (spetsnaz, osnaz) officers may be useful in the study of modern services of the Russian Federation.
ukryj drukuj pobierz

stowarzyszenie, czekiści, KGB, FSB, służby specjalne

association, Chekists, KGB, FSB, secret services
ukryj drukuj pobierz

Leszek Pawlikowicz: FUNKCJE, STRUKTURA ORAZ NACZELNICY GRUPY ŁĄCZNIKOWEJ (PRZEDSTAWICIELSTWA) KGB W WARSZAWIE W LATACH 1954–1991

3.3 PLN abstrakt słowa kluczowe kup artykuł

Polska, jako największe i najludniejsze z europejskich państw bloku (poza samym Związkiem Radzieckim), posiadające wspólną granicę z ZSRR, a przy tym rosnące aspiracje do poszerzania swej autonomii w ramach radzieckiej strefy wpływów w Europie Wschodniej stanowiła jeden z kluczowych obszarów rozpoznania wywiadu KGB w regionie. W artykule przedstawiono istotną rolę, jaką odgrywała warszawska Grupa Łącznikowa (Przedstawicielstwa) KGB w rozbudowanym systemie monitoringu sprawowanego przez Związek Radziecki nad Polską pomiędzy marcem 1954 r. a październikiem 1991 r. Polegała ona na unifikacji oficjalnych funkcji łącznikowych (realizowanych wobec państw uznawanych za najbliższych sojuszników ZSRR) z klasycznymi zadaniami operacyjnymi. Ich koordynację w moskiewskiej centrali powierzono odrębnemu pionowi współpracy z krajami socjalistycznymi. Poza instytucjonalno-prawnymi podstawami funkcjonowania zaprezentowano także ogólną strukturę oraz zasadnicze kierunki i zakres zadań wspomnianej ekspozytury.

Poland, as the largest and most populous of the European states in the bloc (apart from the Soviet Union), having a common border with the Soviet Union and the growing aspirations to expand its autonomy within the Soviet sphere of influence in Eastern Europe, was one of the key areas of KGB intelligence activity in the region. The article presents the important role played by the KGB Warsaw Liaison Group (Mission) in the complicated system of monitoring of Poland exercised by the Soviet Union between March 1954 and October 1991. It was based on the unification of the official liaison functions (realized with respect to the states considered as the closest allies of the USSR) with conventional operational tasks. Their coordination at the Moscow headquarters was entrusted to a separate division of cooperation with the socialist countries. Apart from the institutional and legal bases of operation, the article presents also the general structure as well as the main directions and scope of the agency's tasks.
ukryj drukuj pobierz

wywiad zagraniczny, KGB, Polska, kontrola

foreign intelligence, KGB, Poland, control
ukryj drukuj pobierz

Stanisław Topolewski: OCHRONA TAJEMNICY W WOJSKU POLSKIM W DRUGIEJ RZECZYPOSPOLITEJ

3.3 PLN abstrakt słowa kluczowe kup artykuł

Ochrona informacji mających istotny wpływ na funkcjonowanie naszego państwa w każdym okresie jego istnienia stanowiła ważny element polityki w zakresie obronności i bezpieczeństwa. Po odrodzeniu państwa polskiego w 1918 r. ochrona tajemnic miała kluczowe znaczenie zarówno dla jego bytu, jak i podstaw istnienia. Zdawano sobie sprawę, że dopuszczenie do ujawnienia istotnych dla państwa informacji może być zgubne zarówno dla jego funkcjonowania, jak też możliwości obronnych.
Z analizy przedwrześniowych dokumentów dotyczących ochrony tajemnicy wynika, że obawiano się wówczas przede wszystkim działalności szpiegowskiej (sowieckiej i niemieckiej) oraz wywrotowej. Przy czym mówiąc o działalności wywrotowej, miano na uwadze głównie infiltrację wojska przez organizacje komunistyczne i nacjonalistyczne. Powyższe zagrożenia znalazły odzwierciedlenie w obowiązujących wówczas wojskowych przepisach i instrukcjach z zakresu ochrony tajemnicy.
Starano się w tym zakresie podejmować szereg rożnych przedsięwzięć zapobiegawczych, począwszy od regulacji przepisów poprzez sprawdzenia osób dopuszczonych do tajemnic po szkolenia i kontrolę.

The protection of information being of significant importance for the functioning of the Polish state has been an important element of its policy in the field of defence and security in every period of its existence. After the rebirth of the Polish state in 1918, the protection of secrets was critical to its continuity as well as the basis of its existence. It was recognized that allowing for the disclosure of information significant to the state could be disastrous for both its functioning as well as defence capabilities.
The analysis of pre-September documents concerning the protection of secrets proves that what was feared at the time was mainly (Soviet and German) espionage and subversive activity. Subversion was understood mainly as infiltration into the army of the communist and nationalist organizations. These threats were reflected in the applicable at the time military regulations and instructions concerning the protection of secrets.
Efforts were made in this regard to carry out a number of various preventive undertakings, ranging from the regulation of provisions, through verification of people with access to secrets, to training and control.
ukryj drukuj pobierz

ochrona, tajemnica, bezpieczeństwo, wojsko, informacje

protection, secret, security, armed forces, information
ukryj drukuj pobierz

Katarzyna Dunaj: KONSTYTUCYJNE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI SŁUŻB SPECJALNYCH W POLSCE (PROLEGOMENA)

3.3 PLN abstrakt słowa kluczowe kup artykuł

Artykuł poświęcony jest wybranym aspektom działalności służb specjalnych w świetle przepisów Konstytucji RP. Celem opracowania jest odpowiedź na pytanie, na ile ustawowa regulacja działalności służb specjalnych w Polsce odpowiada standardom konstytucyjnym państwa demokratycznego. W pierwszej kolejności autorka zwraca uwagę na zagadnienia podległości służb specjalnych konstytucyjnym organom państwowym. Następnie charakteryzuje obszar działania służb specjalnych w kontekście prowadzenia polityki państwa, zwłaszcza zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej. Ostatnia część artykułu poświęcona jest kompetencjom funkcjonariuszy służb specjalnych związanym z ingerencją w sferę konstytucyjnie chronionych praw i wolności jednostki. Autorka podkreśla w artykule potrzebę przestrzegania przez służby specjalne podstawowych wartości konstytucyjnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwracając szczególną uwagę na konieczność ich działania w zgodzie z obowiązującym prawem.

The article is devoted to the selected aspects of secret services' operations in the light of the provisions of the Constitution of the Republic of Poland. Its aim is to answer the question about the extent to which the statutory regulation of secret services' operations in Poland meets the constitutional standards of a democratic state. First, the author draws attention to the issue of the subordination of secret services to the constitutional state authorities. Then, the secret services area of operation is characterized in the context of pursuing the state policy, especially related to ensuring internal and external security of the Republic of Poland. The final part of the article is devoted to the competence of secret services' officers connected with the interference in the constitutionally protected rights and freedoms of the individual. The author emphasizes the need to respect by secret services the fundamental constitutional values of the Republic of Poland, paying particular attention to their operation in accordance with applicable law.
ukryj drukuj pobierz

służby specjalne, Konstytucja, Prezes Rady Ministrów, Prezydent, bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne państwa, prawa i wolności jednostki

secret services, Constitution, Prime Minister, President, internal and external security of the state, rights and freedoms of the individual
ukryj drukuj pobierz

Mirosław Karpiuk: ODMOWA WYDANIA POŚWIADCZENIA BEZPIECZEŃSTWA PRZEZ POLSKIE SŁUŻBY OCHRONY PAŃSTWA

3.3 PLN abstrakt słowa kluczowe kup artykuł

W artykule podjęte są zagadnienia dotyczące dostępu do informacji niejawnych. Taki dostęp w przypadku informacji niejawnych objętych klauzulą co najmniej „poufne” możliwy jest po uzyskaniu poświadczenia bezpieczeństwa oraz odbyciu właściwego szkolenia. Osoba, która ma uzyskać poświadczenie bezpieczeństwa, musi dawać rękojmię zachowania tajemnicy. Organ odmawia wydania poświadczenia bezpieczeństwa w drodze decyzji administracyjnej. Decyzja taka podlega kontroli zarówno w administracyjnym toku instancji, jak i przez sąd administracyjny.

The article addresses the issues concerning the access to classified information. The access to classified information of at least "confidential" level is possible after obtaining a security clearance and completion of the appropriate training. To obtain the security clearance, it is necessary to guarantee the maintenance of secrecy. The authority refuses to grant a security clearance through an administrative decision. Such a decision is subject to control both in the course of the administrative appellate procedure, as well as by the administrative court.
ukryj drukuj pobierz

poświadczenie bezpieczeństwa, informacje niejawne, klauzule tajności

security clearance, classified information, classification levels
ukryj drukuj pobierz

Mateusz Zulczyk: DYWERSYJNA DZIAŁALNOŚĆ OCHOTNIKÓW Z KRAJÓW BYŁEGO ZSRR W WOJNACH NA TERENIE BYŁEJ JUGOSŁAWII

3.3 PLN abstrakt słowa kluczowe kup artykuł

Artykuł przedstawia wyniki badań dotyczących dywersyjnego udziału rosyjskich ochotników w wojnie domowej na terenie byłej Jugosławii w latach 90. XX w. Obejmuje zarys szlaku bojowego ochotników, prawdopodobne motywy, jakie nimi kierowały oraz sposób zaciągu i przerzutu. Ponadto autor próbuje udzielić odpowiedzi na ważne w tym kontekście pytanie: czy Rosjanie biorący udział w walkach byli najemnikami czy – jak sami twierdzą – ochotnikami?

The article presents the results of research on the participation of Russian volunteers in sabotage activities during the civil war on the territory of former Yugoslavia in the 1990s. It describes the volunteers' combat trail, probable motives, as well as the methods of recruitment and redeployment. Moreover, the author attempts to answer the significant question: whether the Russians involved in combat activities were mercenaries or – as they claim themselves – volunteers.
ukryj drukuj pobierz

rosyjscy ochotnicy, Jugosławia, wojna domowa, działania asymetryczne, dywersja

Russian volunteers, Yugoslavia, civil war, asymmetric warfare, sabotage
ukryj drukuj pobierz

Maryla Fałdowska: RECENCJA KSIĄŻKI EUGENII MARESCH PT. "KATYŃ 1940"

3.3 PLN abstrakt słowa kluczowe kup artykuł

ukryj drukuj pobierz

Katyń, zbrodnia katyńska, rząd brytyjski, służby specjalne, wywiad

Katyn, Katyn massacre, British government, secret services, intelligence
ukryj drukuj pobierz

Adam Wielomski: FRONT NATIONAL ZAWSZE BRONIŁ ŚWIATA WIELOBIEGUNOWEGO. ROZMOWA Z PRZEWODNICZĄCĄ FRONT NATIONAL I FRAKCJI EUROPA NARODÓW I WOLNOŚCI W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM MARINE LE PEN

3.3 PLN abstrakt słowa kluczowe kup artykuł

ukryj drukuj pobierz

ukryj drukuj pobierz