Social Sciences and Security

Institute of Siedlce University

of Natural Sciences

and Humanities

Publishing House RYTM

SECRETUM 1(4)/2016

kup cały numer 19.5 PLN


Spis treści

Brunon Hołtys: PSYCHOLOGICZNE KRYTERIA DOBORU KANDYDATÓW DO SŁUŻB SPECJALNYCH

3.3 PLN abstrakt słowa kluczowe kup artykuł

Profil psychologiczny należy do kluczowych czynników w procesie rekrutacji kandydatów do służb specjalnych. Specyficzne warunki realizacji zadań przez oficerów służb specjalnych, przede wszystkim na stanowiskach operacyjnych, poza ogólnymi warunkami psychofizycznymi, zawodowymi (profesjonalizm, wiarygodność, odpowiedzialność, pasja) i moralnymi (lojalność, etyka i solidarność zawodowa) stawiają przed nimi szczególne wymagania w zakresie cech osobowościowych, zwłaszcza w zakresie umożliwiającym działanie w warunkach długotrwałego stresu. Przedmiotem artykułu jest zarys metod oceny osobowości i temperamentu (pożądanych i niepożądanych) kandydatów do służb specjalnych.

The psychological profile is one of the key factors in the process of recruiting candidates for secret services. Specific conditions of carrying out tasks by the officers of the secret services, mainly those working at the operational level, in addition to the general psychophysical, professional (professionalism, reliability, responsibility, passion) and moral characteristics (loyalty, ethics and professional solidarity) require specific personal qualities, especially those enabling them to act under prolonged stress. The aim of this article is to outline the methods for assessing personality and temperament of (desired and undesired) candidates for secret services.
ukryj drukuj pobierz

służby specjalne, dobór kandydatów, psychologia, osobowość

secret services, selection of candidates, psychology, personality
ukryj drukuj pobierz

Robert Białoskórski: PRAWNO-ETYCZNY WYMIAR WYWIADU BIZNESOWEGO

3.3 PLN abstrakt słowa kluczowe kup artykuł

Przedmiotem badań jest prawno-etyczny wymiar wywiadu biznesowego. Autor stawia tezę, iż wywiad biznesowy plasuje się wyłącznie jako kategoria wywiadu jawnoźródłowego, nieznacznie wykraczająca poza sferę zaawansowanej analityki biznesowej. W tym zakresie wywiad biznesowy z definicji różni się od szpiegostwa biznesowego, które to dopuszcza się działań pozaprawnych. Powyższe autor opiera na wynikach analizy wymiaru prawno-etycznego wywiadu biznesowego. Analizę przestrzeni prawnej oparto na kluczowych aspektach systemu prawnego Rzeczypospolitej Polskiej.

The subject of the research is the legal and ethical dimension of business intelligence. The author argues that business intelligence is a category of open source intelligence which goes only slightly beyond the sphere of advanced business analytics. In this scope, business intelligence, by definition, differs from business spying which allows for illegal activities. The author has based the above thesis on the results of the analysis of the legal and ethical dimension of business intelligence. The analysis of the legal sphere has been based on the key aspects of the legal system of the Republic of Poland.
ukryj drukuj pobierz

wywiad biznesowy, służba wywiadu, szpiegostwo, analityka biznesowa

business intelligence, intelligence service, spying, business analytics
ukryj drukuj pobierz

Andrzej Dana: WYNALAZEK TAJNY JAKO KOMPONENT BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA

3.3 PLN abstrakt słowa kluczowe kup artykuł

W polskim piśmiennictwie z obszaru ochrony własności intelektualnej, informacji niejawnych oraz prawa karnego niewiele miejsca poświęca się własności przemysłowej związanej z wynalazkiem o charakterze tajnym. Tymczasem posiada on niebywałe znaczenie w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa. Z punktu widzenia roli państwa w zakresie ochrony tej własność jest ona elementem szeroko pojętego bezpieczeństwa. Problem regulacji obszaru z zakresu wynalazków o charakterze tajnym wiąże się z tworzeniem spójnych regulacji prawnych oraz instytucjonalnych w celu kreowania podłoża dla prowadzenia działalności gospodarczej równolegle z rozwojem dziedzin naukowo-badawczych dla wszelkich tego typu rozwiązań technicznych.

In the Polish literature in the field of the protection of intellectual property, classified information and criminal law little space is devoted to industrial property related to the invention of a secret character. Meanwhile, it is of exceptional importance for the state defence and security. From the point of view of the state's role in the protection of such property, it is an element of broadly construed security. The problem of regulation of the field of secret inventions is associated with the establishment of coherent legal and institutional regulations in order to create the basis for business activity and the development of scientific and research fields for all such technical solutions.
ukryj drukuj pobierz

wynalazek tajny, patent, bezpieczeństwo, obronność, informacja niejawna, szpiegostwo

secret invention, patent, security, defence, classified information, espionage
ukryj drukuj pobierz

Marek Fałdowski: INWIGILACJA AGENTURALNA FUNKCJONARIUSZY POLICJI PAŃSTWOWEJ W OBOZIE SPECJALNYM NKWD W OSTASZKOWIE (WRZESIEŃ 1939–MAJ 1940)

3.3 PLN abstrakt słowa kluczowe kup artykuł

W obozie ostaszkowskim, podobnie jak w dwóch pozostałych obozach specjalnych – Kozielsku i Starobielsku, NKWD starało się, poprzez rozbudowaną sieć agentów i informatorów, pozyskać za wszelką cenę informacje bardzo istotne dla politycznych i wojskowych celów ZSRR. Środowisko jenieckie obozu ostaszkowskiego, które w głównej mierze składało się z policjantów, zostało bardziej rygorystyczne potraktowane przez władze radzieckich niż jeńcy z pozostałych obozów specjalnych. Sprawozdania pokontrolne obozu wytworzone przez funkcjonariuszy NKWD ewidentnie dowodzą, że policjanci i wyżsi urzędnicy państwowi w absolutnej większości byli aktywnymi kontrrewolucjonistami, zwolennikami odrodzenia Polski i nie byli życzliwie nastawieni wobec Związku Radzieckiego. Najmniejsza liczba uratowanych (wobec różnych danych) z obozu, w którym osadzono największą liczbę jeńców, jest niepodważalnym tego dowodem.

In the Ostashkov camp, as in two other special camps – in Kozelsk and Starobelsk, through an extensive network of agents and informants, the NKVD tried to obtain at any cost the information which was very important from the point of view of political and military goals of the USSR. Prisoners of war from the Ostashkov camp, mainly police officers, were treated in a much stricter way by the Soviet authorities than the prisoners of other special camps. Post-inspection reports from the camp prepared by the NKVD officers clearly show that the police officers and senior state officials were in the absolute majority active counter-revolutionaries and supporters of the rebirth of Poland, ill-disposed towards the Soviet Union. The lowest number of survivors (basing on various data) from the camp in which the highest number of prisoners was placed is an indisputable proof in this respect.
ukryj drukuj pobierz

jeniec wojenny, inwigilacja, NKWD (Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych), Ostaszków

prisoner of war, surveillance, NKVD (People's Commissariat for Internal Affairs), Ostashkov
ukryj drukuj pobierz

Jarosław Galicki: SŁUŻBY SPECJALNE W STRATEGII BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO Z 5 LISTOPADA 2014 R.

3.3 PLN abstrakt słowa kluczowe kup artykuł

Polskie służby specjalne dzielą się na służby cywilne i służby wojskowe. Do pierwszej grupy należą: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu i Centralne Biuro Antykorupcyjne, do drugiej – Służba Kontrwywiadu Wojskowego i Służba Wywiadu Wojskowego. To, że struktury te wchodzą w skład służb specjalnych, wynika wprost z obowiązującego ustawodawstwa. Działalność służb specjalnych ma natomiast, poza wynikającym z ustaw, bardziej ogólny, strategiczny kontekst. W tym zakresie Strategia Bezpieczeństwa Narodowego stawia przed służbami specjalnymi zadania w sferze obronnej i ochronnej państwa. Wyznacza też przyszłe kierunki działalności służb specjalnych.

The Polish secret services are divided into the civilian and military ones. The first group includes: Internal Security Agency, Foreign Intelligence Agency and Central Anti-Corruption Bureau, and the second – Military Counterintelligence Service and Military Intelligence Service. The fact that these structures belong to the secret services follows directly from the legislation in force. The operations of the secret services, however, in addition to what results from the legal regulations, have a more general, strategic context. In this regard, the National Security Strategy imposes on the secret services the tasks in the sphere of defence and protection of the state. It also determines the future directions of operations of the secret services.
ukryj drukuj pobierz

służby specjalne (cywilne i wojskowe), ustawodawstwo, Strategia Bezpieczeństwa Narodowego

secret services (civilian and military), legislation, National Security Strategy
ukryj drukuj pobierz

Izabela Szostek: SŁUŻBY SPECJALNE JAKO NARZĘDZIE W REALIZACJI INTERESÓW PAŃSTWA – ASPEKT PRAWNY I PRAKTYCZNY

3.3 PLN abstrakt słowa kluczowe kup artykuł

Służby specjalne, zarówno cywilne, jak i wojskowe, umożliwiają państwu realizację jego interesów. Wspierają proces decyzyjny w państwie, same nie tworząc jego polityki. Zakres zadań służb jest różny, w zależności od pozycji państwa, jego ustroju i zagrożeń, z którymi musi się zmierzyć. Służby poddane są cywilnej kontroli, działają w oparciu o ścisłe ramy prawne. W Polsce rola służb jest znacząca, co nie oznacza, że służby te nie wymagają reform. Jeśli mają one stanowić skuteczne narzędzie w rękach państwa, należy zwrócić większą uwagę na jakość ich kadr, organizację, szkolenie, wyposażenie i system nadzoru. Podniesienie ich poziomu pozwoli lepiej zabezpieczyć polskie interesy.

Secret services, both civilian and military, allow the state to further its interests. They support the decision-making process in the state, but do not shape its policy. The scope of tasks of the services varies, depending on the situation of the state, its political system and threats it must face. The services are subject to civilian control, and operate within the strictly defined legal framework. In Poland, the role of the services is significant, which does not mean that these services do not require reform. If they are to be an effective tool in the hands of the state, more attention should be paid to the quality of their personnel, organization, training, equipment and supervision system. Improving their level will allow to better protect Polish interests.
ukryj drukuj pobierz

służby specjalne, wywiad, kontrwywiad, interesy państwa, bezpieczeństwo państwa

secret services, intelligence, counterintelligence, interests of the state, state security
ukryj drukuj pobierz

Magdalena Rudnicka: INTERPOL JAKO GŁÓWNY FILAR MIĘDZYNARODOWEJ WSPÓŁPRACY POLICYJNEJ

3.3 PLN abstrakt słowa kluczowe kup artykuł

Interpol jest istotą najstarszych i najbardziej wielostronnych ram w zakresie transgranicznego, policyjnego współdziałania i jest drugą, zaraz po ONZ, międzynarodową organizacją skupiającą największą liczbę państw członkowskich. Podstawową formą pracy Interpolu na początku była jedynie wymiana informacji, dopiero później wprowadzono poszczególne, międzynarodowe układy. Również dziś sedno Interpolu polega na tym, że organizacja ta daje możliwość policyjnej współpracy lub uzupełnia ją tam, gdzie jeszcze brakuje porozumień multilateralnych. Najważniejszym zadaniem Interpolu jest zagwarantowanie, aby państwa członkowskie mogły czynnie uczestniczyć w wymianie informacji dotyczących spraw ogólnopolicyjnych. Problem terroryzmu na trwałe wpisał się w obszar działalności Interpolu, o czym świadczą zarówno ogólne podstawy zawarte w akcie konstytuującym, jak i w rezolucjach przyjmowanych przez Zgromadzenie Ogólne Interpolu.

Interpol is the core of the oldest and most multilateral framework for cross-border police cooperation, and the second, after the United Nations, international organization representing the largest number of member states. At the beginning, the basic form of Interpol's work was the exchange of information, only later particular international agreements were signed. Also today, the essence of Interpol is the fact that this organization gives the possibility of police co-operation or complements it in the fields where it still lacks multilateral agreements. The most important task of Interpol is to ensure that the member states are able to actively participate in the exchange of information on police matters. The problem of terrorism has become a permanent element of Interpol's operation, which is evidenced by the general fundamentals contained in the act establishing it, as well as resolutions adopted by the General Assembly of Interpol.
ukryj drukuj pobierz

Interpol, terroryzm, międzynarodowa współpraca policji, organizacja, Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ)

Interpol, terrorism, international police cooperation, organization, United Nations (UN)
ukryj drukuj pobierz

Mariusz Boguszewski: NIEJAWNY MATERIAŁ DOWODOWY W POSTĘPOWANIU KARNYM. PERSPEKTYWA UNII EUROPEJSKIEJ A REGULACJE KRAJOWE

3.3 PLN abstrakt słowa kluczowe kup artykuł

Prawa jednostki przeciwstawiane zagadnieniom bezpieczeństwa stanowią jądro debaty politycznej pomiędzy Parlamentem Europejskim, Komisją Europejską oraz Radą Unii Europejskiej. W miarę ujawniania kolejnych informacji na temat działań służb państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw trzecich, w dziedzinie niejawnego gromadzenia danych o obywatelach Unii stanowiących dowód w postępowaniu sadowym, aktywność poszczególnych instytucji wzrasta. Skutkuje to licznymi próbami wzmocnienia gwarancji proceduralnych osób, których wspomniana działalność dotyczy. Punktem wyjścia w kierunku uzasadnienia wzmocnienia ochrony praw jednostki z perspektywy Parlamentu Europejskiego jest analiza i ocena obowiązujących regulacji krajowych oraz płynące z niej wnioski.

The rights of the individual juxtaposed with the security issues are at the heart of the political debate between the European Parliament, the European Commission and the Council of the European Union. With the disclosure of new information about the activities of the services of the EU Member States and the third states in the field of covert collection of data about the citizens of the EU used as evidence in judicial proceedings, the activity of different institutions increases. This results in numerous attempts to strengthen the procedural guarantees of persons who such situations refer to. From the perspective of the European Parliament, the analysis and evaluation of the applicable national regulations are the starting point for the justification for strengthening of the protection of individual rights.
ukryj drukuj pobierz

ochrona informacji niejawnych, dowód w procesie karnym, Unia Europejska, prawo do obrony

classified information protection, evidence in criminal proceedings, European Union, right to defence
ukryj drukuj pobierz

Michał Klimek: PROCES INFORMACYJNY WYWIADU W BEZPIECZEŃSTWIE TRANSPORTU TOWARÓW O ZNACZENIU STRATEGICZNYM

3.3 PLN abstrakt słowa kluczowe kup artykuł

Pisząc o bezpieczeństwie związanym z transportem i obrotem towarami, należy odnieść się do dwóch podstawowych aspektów, a mianowicie: zapewnienia bezpieczeństwa przy obrocie towarami o znaczeniu strategicznym oraz eliminacji zagrożeń terrorystycznych dla infrastruktury transportowej. Celem poniższego artykułu będzie nakreślenie panoramy zagadnień związanej z wyżej wymienionym tematem. Bezpośredni związek z bezpieczeństwem transportu ma proces informacyjny wywiadu, wywiad transportowo-telekomunikacyjny oraz skuteczne przetwarzanie przez wywiad pozyskanych informacji.

Writing about security related to the transport and trade in goods, it is necessary to refer to two fundamental aspects, namely: ensuring security of the trade in goods of strategic importance and eliminating terrorist threats to the transport infrastructure. The purpose of this article is to outline the range of issues related to the above mentioned subject. Transport security is directly linked with the intelligence process, communications and transport intelligence as well as with effective processing of intelligence obtained.
ukryj drukuj pobierz

proces informacyjny wywiadu, przetwarzanie informacji, bezpieczeństwo transportu, towary o znaczeniu strategicznym

intelligence process, information processing, transport security, goods of strategic importance
ukryj drukuj pobierz

Marta S. Stempień: INTERESY FEDERACJI ROSYJSKIEJ NA BLISKIM WSCHODZIE W KONTEKŚCIE KONFLIKTU SYRYJSKIEGO

3.3 PLN abstrakt słowa kluczowe kup artykuł

Federacja Rosyjska decydując się na wspieracie prezydenta Baszszara al-Asada, pod pretekstem walki z Państwem Islamskim, wyraża nadzieję na powrót dawnego, silnego i przyjaznego w stosunku do Kremla systemu rządów w Syrii. Celem artykułu jest określenie przyczyn rosyjskiej interwencji militarnej w konflikcie syryjskim, z uwzględnieniem interesów Rosji na Bliskim Wschodzie. Wydaje się, że przyczyny te są zróżnicowane. Jednym z czynników są bliskie relacje między Rosją a Syrią, a więc ochrona własnych interesów w regionie. Jednakże nie wyjaśniają one w pełni decyzji Kremla. Rolę czynnika motywacyjnego odgrywa również aspekt geopolityczny – odwrócenie uwagi od wojny na Ukrainie, a także pozyskanie określonych korzyści w zamian za pomóc w zażegnaniu wojny domowej w Syrii.
Rosja jest cennym partnerem dla międzynarodowej koalicji, bowiem od lat współpracuje z prezydentem Al-Asadem. Posiada w Syrii struktury wywiadowcze, które dzięki wieloletniej infiltracji środowisk dżihadystycznych, mają wpływ na działalność bojowników Kaukazu Północnego oraz Azji Centralnej. Wydaje się, że Kreml angażując się w wojnę domową w Syrii, próbuje wywrzeć nacisk na Zachód w zakresie systemu sankcji oraz europejskiej polityki bezpieczeństwa.

Russian Federation deciding to support president Bashar al-Assad, under the pretext of fighting against the Islamic State, hopes for a return of the old, strong and friendly – in relation to the Kremlin – system of government in Syria. This article aims to identify the causes of the Russian military intervention in the Syrian conflict, taking into account Russia’s interests in the Middle East. It seems that these reasons are varied. One of the factors are the close relations between Russia and Syria, thus the protection of Russian interests in the region. However, they do not fully explain Kremlin’s decision. The role of motivational factor also plays a geopolitical aspect – a distraction from the war in Ukraine, as well as obtaining certain benefits in exchange for help in stopping the civil war in Syria.
Russia is a key partner for the international coalition, because of its long-term cooperation with president Al-Assad. It has its intelligence structures in Syria, which, thanks to the long infiltration of jihadi circles, affect the activities of the militants from North Caucasus and Central Asia. It seems that the Kremlin, by engaging in the civil war in Syria, is trying to put pressure on the West in terms of the sanctions regime and European security policy.
ukryj drukuj pobierz

bezpieczeństwo, dżihadyzm, Federacja Rosyjska, interwencja militarna, Państwo Islamskie, wojna domowa w Syrii

Security, jihadism, Russian Federation, military intervention, Islamic State, civil war in Syria
ukryj drukuj pobierz

Mateusz Paweł Niedbała: NANOROBOTY W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA JEDNOSTKI

3.3 PLN abstrakt słowa kluczowe kup artykuł

Idee nanotechnologii z końca XX w. urzeczywistniły się z początkiem XXI w. Szybki rozwój tej młodej dziedziny naukowej niesie ze sobą wiele obiecujących rozwiązań dotyczących przede wszystkim medycyny, ale także technologii informatycznych, w tym komunikacyjnych. Rozwój wytwarzania samych nanotechnologii, jak i nanorobotów dowodzi, że człowiekowi udało się już zmienić wadliwy genotyp zwierząt i dąży on do zastosowania tej samej metody u człowieka w oparciu o nanoroboty biologiczne. Z wielką uwagą należy jednak obserwować wykorzystanie nanotechnologii szczególnie na polu medycznym. Istnieje bowiem uzasadniona obawa użycia wspomnianych technologii, w tym budowy nanorobotów opartych na biologii, przeciwko człowiekowi. Niniejszy artykuł ma na celu zwrócenie uwagi czytelnika na możliwości i skutki ich niekontrolowanego użycia.

The ideas of nanotechnology become reality at the beginning of XXI century. The rapid development of this young scientific field entails a number of promising solutions mainly related to medicine, as well as information technology, including communication. Development of nanotechnology manufacturing and nanobots proves that man has already managed to change defective genotype of animals, and seeks to apply the same method in humans, based on biological nanorobots. However, great attention should be paid to observe the use of nanotechnology particularly in the medical field. There is a reasonable fear to use these technologies, including the construction of nanobots based on biology, against man. This article is intended to draw the reader’s attention to the possibilities and consequences of their uncontrolled use.
ukryj drukuj pobierz

nanoroboty, nanomateriały, bezpieczeństwo jednostki

nanorobots, nanomaterials, personal security
ukryj drukuj pobierz

Siergiej Mironienko: ZAMACH NA STALINA

3.3 PLN abstrakt słowa kluczowe kup artykuł

Artykuł został poświęcony jednemu z epizodów w walce służb specjalnych Związku Radzieckiego i Japonii. Przedstawia historię ucieczki Henryka Liuszkowa, wysokiego rangą funkcjonariusza NKWD, który przeszedł na stronę Japonii. Tekst przedstawia działania japońskiego wywiadu, który wykorzystując możliwości, kompetencje oraz wiedzę uciekiniera, podejmuje decyzję o zgładzeniu przywódcy ZSRR Józefa Stalina. Opis działania wskazuje z jednej strony na możliwości operacyjne japońskiego wywiadu w końcu lat 30. XX w., z drugiej zaś na sprawność i operacyjne możliwości radzieckiego wywiadu, który zdobył informacje na temat przygotowywanego zamachu oraz potrafił podjąć skuteczne środki zaradcze. Jednocześnie pokazane w artykule instrumentalne traktowanie przez japoński wywiad zdrajcy stanowi świadectwo tego, jak byli i są traktowani defektorzy. Jeżeli mają szczęście, mogą dożyć starości, gdy są pechowcami – kończą zlikwidowani przez służby, na których stronę przeszli. Zakończona klęską operacja Niedźwiedź była jednym z interesujących i barwnych zdarzeń w ostrej walce, którą stoczyły organy bezpieczeństwa ZSRR ze znanymi ze swej brutalności japońskim służbami specjalnymi.

The article is devoted to one of the episodes in the fight between the secret services of the Soviet Union and Japan. It presents the story of the escape of Henry Lushkov, a high-ranking NKVD officer who went over to the Japanese side. The text describes the actions of the Japanese intelligence that using the possibilities, competence and knowledge of the defector, decided to eliminate the Soviet leader, Joseph Stalin. On the one hand, the description shows the operational capabilities of the Japanese intelligence at the end of 1930s, and on the other hand, the efficiency and operational capabilities of the Soviet intelligence, which having obtained information on the planned assassination attempt was able to take effective countermeasures. At the same time, the instrumental treatment by the Japanese intelligence of the traitor shows how defectors have always been treated. If they are lucky, they may live until old age, if they are not – they end up liquidated by the services whose side they went over to. The failed operation Bear was one of the most interesting and colourful events in the fierce struggle between the Soviet security bodies and the Japanese secret services known for their brutality.
ukryj drukuj pobierz

zabójstwo, Harbin, NKWD, misja wojskowa

assassination, Harbin, NKVD, military mission
ukryj drukuj pobierz