Social Sciences and Security

Institute of Siedlce University

of Natural Sciences

and Humanities

Publishing House RYTM

SECRETUM 1/2014

kup cały numer 19.5 PLN


Spis treści

Marek Dukaczewski: THE ROLE OF THE MILITARY INFORMATION SERVICES IN THE SECURITY SYSTEM OF THE REPUBLIC OF POLAND

3.3 PLN abstrakt słowa kluczowe kup artykuł

The need of possessing information about a potential opponent has accompanied people for ages. This knowledge, obtained in a secret fashion, has constituted an important tool supporting the security policy of every state. The task of acquiring this information has been entrusted to the specially qualified services. Their activity, irrespective of the political system of a state, aims at obtaining and providing information which enables the decision-making process of a given state to take place, especially with respect to its security and defence.

Potrzeba posiadania informacji o potencjalnym przeciwniku towarzyszyła ludziom od zawsze. Wiedza ta, zdobywana w sposób tajny, stanowiła ważne narzędzie wsparcia polityki bezpieczeństwa każdego państwa. Pozyskiwaniem tych informacji zajmowały się i nadal zajmują specjalnie powołane do tego służby specjalne. Działania tych służb, bez względu na system polityczny w państwie, mają za zadanie pozyskiwanie i dostarczanie informacji, które pozwolą na realizację procesu decyzyjnego w państwie, przede wszystkim w dziedzinie jego bezpieczeństwa i obronności.

Необходимость владения информацией о потенциальном противнике постоянно сопровождала человечество. Эти сведения, полученные тайно, были важным инструментом поддержки политики безопасности каждого государства. Получением такой информации занимались и далее занимаются специально для этого созданные службы. Их цели, независимо от политической системы государства, состоят в получении и предоставлении информации, которая позволит принимать решения в данной стране, прежде всего в области её безопасности и обороны.
ukryj drukuj pobierz

information, secret services, security, Military Information Services, liquidation

informacja, służby specjalne, bezpieczeństwo, WSI, likwidacja

информация, специальные службы, безопасность, Военная информационная служба, ликвидация
ukryj drukuj pobierz

Krzysztof Surdyk: ZNACZENIE SŁUŻBY WYWIADU W OCENIE ZAGROŻENIA MILITARNEGO I KSZTAŁTOWANIA POLITYKI OBRONNEJ PAŃSTWA

3.3 PLN abstrakt słowa kluczowe kup artykuł

Accurate and timely identification of threats to state security, in particular the military ones, is of essential importance for every state and for the maintenance of the independent existence of a nation. The evaluation of threats, including the military ones, should be the point of departure for the development of defence doctrines and strategies, determining the activity of the state and its armed forces in case of a political and military crisis or war. The evaluation of the degree of a threat to a state influences also its armed forces potential. Obtaining, analysing and evaluating [information concerning] threats is the mission of the authorised state institutions (intelligence services) and, above all, of the military intelligence service. Professionalism of intelligence services is an absolutely essential issue for the accurate evaluation of threats to a state.

Prawidłowe i przeprowadzone z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym rozpoznanie zagrożenia bezpieczeństwa państwa, a szczególnie zagrożenia militarnego, ma podstawowe znaczenie dla każdego państwa i utrzymania niepodległego bytu narodu. Ocena zagrożeń, w tym zagrożeń militarnych, powinna być punktem wyjścia przy opracowywaniu doktryn i strategii obronnych, określających działania państwa i jego sił zbrojnych na wypadek kryzysu polityczno-wojskowego lub wojny. Ocena stopnia zagrożenia państwa wpływa również na potencjał sił zbrojnych. Zdobywaniem, analizą i oceną zagrożeń militarnych zajmują się powołane do tego instytucje państwowe (służby wywiadu), a przede wszystkim służba wywiadu wojskowego. Profesjonalizm służb wywiadowczych jest kwestią absolutnie niezbędną dla prawidłowej oceny zagrożenia państwa.

Первостепенное значение для каждого государства и его независимости имеет опережение угрозы его безопасности, верно и вовремя распознанной. Оценка угроз, в том числе военных, должна быть исходным пунктом при разработке оборонных доктрин и стратегий, определяющих действия государства и его вооружённых сил в случае военно-политического кризиса или войны. Оценка степени угрозы государству влияет также на потенциал вооружённых сил. Сбором информации, анализом и оценкой военных угроз занимаются государственные учреждения (служба разведки), и прежде всего служба военной разведки. Профессионализм разведывательных служб – необходимое условие для правильной оценки угроз государству.
ukryj drukuj pobierz

military threat, intelligence service, military intelligence, strategy of the national security, strategy of the defence

zagrożenie militarne, służba wywiadu, wywiad wojskowy, strategia bezpieczeństwa narodowego, strategia obronności

военная угроза, служба разведки, военная разведка, стратегия национальной безопасности, оборонная стратегия
ukryj drukuj pobierz

Mirosław Minkina: PROBLEMATYKA WYWIADU Z PERSPEKTYWY TEORII STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

3.3 PLN abstrakt słowa kluczowe kup artykuł

There is considerable debate as to how intelligence should be defined. Should a definition embrace cover action or is secrecy essential to it? The definitions vary. But a number have in common the idea of providing security but also that intelligence is sought as to secure relative advantage. Intelligence has close relationship with structural realism which provides a theoretical explanation for certain key questions in intelligence studies. A structural realism perspective also provides an explanation for secrecy to intelligence. However intelligence has attracted little attention from international relations scholars. Strategic intelligence is a process which purpose is maintenance or enhancement of this advantage as well as provide useful tool in the decision making process. It is deep rooted in a scientific research, however discussion arise whether it needs autonomous theory or should be seen from theory of international relations perspective.Therefore, recognizing the usefulness of the theoretical achievements of structural realism to explain the merits of the formation, maintenance and effectiveness of intelligence, one could identify the areas that could be taken into account as a research agenda.

Wśród samych badaczy problematyki prowadzona jest dyskusja na temat tego, jak wywiad powinien być definiowany. Pomimo swego rodzaju konsensu na poziomie ogólnym sformułowanie jednolitego poglądu w tym zakresie nie jest zadaniem łatwym. Definicje wywiadu różnią się, jednak znaczną ich liczbę łączy idea zapewnienia państwu bezpieczeństwa, jak również to, że traktuje się wywiad jako warunek konieczny do zapewnienia mu względnej przewagi. Wywiad ma ścisły związek z realizmem strukturalnym, co zapewnia teoretyczne wyjaśnienie pewnych kluczowych pytań w badaniach nad nim. Wspomniana teoria tłumaczy również tajność działań wywiadowczych. Jednak sam wywiad przyciągnął niewielką uwagę badaczy stosunków międzynarodowych. Wywiad strategiczny jest procesem, którego celem jest utrzymanie istniejącej konfiguracji sił bądź jej zwiększenie, jak również zapewnienie użytecznych narzędzi w procesie podejmowania decyzji. Jednakże prowadzona jest dyskusja nad tym, czy wywiad potrzebuje autonomicznej teorii, czy powinien być postrzegany z perspektywy teorii stosunków międzynarodowych. Dlatego uznając przydatność dorobku teoretycznego realizmu strukturalnego do wyjaśniania zasadności powstawania, utrzymywania oraz skuteczności organizacji wywiadowczych, należy zidentyfikować inne problemy, które mogłyby stanowić obszar badań nad wywiadem z innych perspektyw teoretycznych, nie tylko stosunków międzynarodowych, ale również innych dyscyplin naukowych.

Среди исследователей данной проблематики ведётся дискуссия по поводу того, как дефинировать разведку. Помимо своего рода консенсуса на общем уровне формулировка единого подхода в этой области – задание непростое. Дефиниции разведки отличаются, но в большинстве случаев их объединяет идея обеспечения государственной безопасности, а также отношение к разведке как обязательному условию обеспечения государству сравнительного преимущества. Разведка тесно связана с теорией структурного реализма, что обеспечивает теоретическое объяснение ключевых вопросов в её изучении. Упомянутая теория объясняет также секретность разведывательной деятельности. Однако исследователи международных отношений не обращают на саму разведку большого внимания. Стратегическая разведка – это процесс, целью которого является поддержка существующей конфигурации сил или их увеличение, а заодно и обеспечение практических инструментов в процессе принятия решений. Тем не менее, в научных кругах ведётся дискуссия о том, нужна ли разведке отдельная теория или же она должна изучаться в контексте теории международных отношений. Поэтому, признавая результативность теоретических достижений структурного реализма в объяснении обоснования создания, поддержки и эффективности разведывательных организаций, нужно идентифицировать проблемы, которые могли бы составить область изучения разведки в иных теоретических перспективах, и не только международных отношений, но и других научных дисциплин.
ukryj drukuj pobierz

intelligence, security, international relations theory

wywiad, bezpieczeństwo, teoria stosunków międzynarodowych

pазведка, безопасность, теория международных отношений
ukryj drukuj pobierz

Robert Białoskórski: IDENTYFIKACJA POTRZEB WYWIADOWCZYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE WIRTUALNYM

3.3 PLN abstrakt słowa kluczowe kup artykuł

Information management and in the contemporary enterprise is a knowledge with sine qua non of his effectiveness in the more and more complex business environment. The identification of needs is the first phase of the cycle of the business intelligence which is determining other action. A virtual company is a special example of the modern management. Amongst many traditional methods of the intelligence identifications of requirements, to the particular attention he is deserving, quite rarely brought up in the literature on the subject, analysis strong and of weak signals of information (of knowledge) intelligence.

Zarządzanie informacjami i wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie jest warunkiem sine qua non jego skuteczności w coraz bardziej złożonym środowisku biznesowym. Pierwszą fazą cyklu wywiadu biznesowego jest identyfikacja potrzeb wywiadowczych, która determinuje pozostałe działania. Szczególnym przykładem nowoczesnego zarządzania jest przedsiębiorstwo wirtualne. Wśród wielu tradycyjnych metod identyfikacji potrzeb wywiadowczych na szczególną uwagę zasługuje, dość rzadko poruszana w literaturze przedmiotu, analiza silnych i słabych sygnałów informacji (wiedzy) wywiadowczej.

Управление информацией и знаниями на современном предприятии является условием sine qua non его эффективности в усложняющейся бизнес-среде. Первая фаза цикла бизнес-разведки - это идентификация разведывательных потребностей, которая в свою очередь обуславливает дальнейшие действия. Особым примером современного управления является виртуальное предприятие. Среди многих традиционных методов идентификации разведывательных потребностей особого внимания заслуживает анализ сильных и слабых сигналов разведывательной информации, который весьма редко рассматривается в литературе предмета.
ukryj drukuj pobierz

information, business intelligence, intelligence cycle, management

informacja, wywiad biznesowy, cykl wywiadowczy, zarządzanie

информация, бизнес-разведка, разведывательный цикл, управление
ukryj drukuj pobierz

Jerzy W. Chłopecki: POLSKIE TRADYCJE W ZAKRESIE PRZESTRZEGANIA TAJEMNICY PAŃSTWOWEJ ORAZ ICH WPŁYW NA KSZTAŁTOWANIE SIĘ BEZPIECZŃSTWA

3.3 PLN abstrakt słowa kluczowe kup artykuł

Since the dawn of organized states all kinds of information, related to the functioning of public authorities, were kept secret.
Dynamically changing international situation, constantly pointed to the need for verification of existing regulations, regarding to the protection of classified information, adapting them to new realities. This form of adjustment was a law on the protection of classified information from 1999, which was meant to follow the solutions functioning in the NATO’s member states. However, further dynamic changes in the international environment extorted the need to implement the new regulations. Currently, the leading piece of legislation in the field of classified information is the law passed on 5 August 2010.
Analyzing the protection of classified information systems, we can clearly state that they are inextricably linked with national security systems and the entire range of issues related to the protection of its vital interests, as well as with the protection and national defense, therefore information should be properly managed and protected.

Od początku istnienia zorganizowanej państwowości wszelkiego rodzaju informacje wiążące się z działalnością organów władzy obejmowane były tajemnicą.
Niezwykle dynamicznie zmieniająca się sytuacja międzynarodowa na przestrzeni dziejów stale wskazywała na konieczność weryfikowania dotychczasowych przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych i dostosowywania ich do nowych realiów. Taką formą była ustawa o ochronie informacji niejawnych z 1999 r., która miała dostosować polskie rozwiązania do tych funkcjonujących w krajach członkowskich NATO. Jednakże postępujące zmiany w środowisku międzynarodowym wymuszały dalszą ewolucję ustawodawstwa. Obecnie wiodącym aktem prawnym z zakresu informacji niejawnych stała się ustawa uchwalona 5 sierpnia 2010 r.
Analizując systemy ochrony informacji niejawnych, możemy stwierdzić, iż są one nierozerwalnie związane z systemami bezpieczeństwa państwa oraz całokształtem zagadnień związanych z ochroną jego żywotnych interesów, a także z ochroną i obroną narodową, dlatego informacjami należy właściwie zarządzać i w odpowiedni sposób je chronić.

С начала существования организованной государственности разного рода информация, связанная с деятельностью органов власти, была засекреченной. Динамично изменяющаяся международная ситуация постоянно требовала верификации прежних положений, касающихся защиты секретной информации и приведения их в соответствие с новыми реалиями. Закон о защите секретной информации 1999 года должен был привести в соответствие с функционирующим в странах-членах НАТО польский вариант законодательных актов. Однако наступившие изменения в международной среде привели к дальнейшей эволюции законодательства и в настоящее время ведущим юридическим актом в области секретной информации стал закон от 5 августа 2010 года. Анализируя системы защиты секретной информации, можно утверждать, что они неразрывно связаны с системами безопасности государства, с защитой его жизненно важных интересов, а также с национальной обороной, поэтому информацией нужно правильно управлять и надлежащим образом её защищать.
ukryj drukuj pobierz

protection of classified information, security, state secrets

ochrona informacji niejawnych, bezpieczeństwo, tajemnica państwowa

Охрана секретной информации, безопасность, государственная тайна
ukryj drukuj pobierz

Cezary Kalita: STOPIEŃ JAWNOŚCI I TAJNOŚCI ŻYCIA SPOŁECZNEGO A BEZPIECZEŃSTWO (NIELOJALNY FORTEL ERYSTYCZNY: ARGUMENTUM AD SECRETUM)

3.3 PLN abstrakt słowa kluczowe kup artykuł

The secret by its totality or the claim to totality has to be limited. The public sphere should be public in the maximum way, however, this which joins with private sphere of humans, has to be secret (the postulate of right to secret). The secret, except this, that is ambivalent it has also the double nature, both ethical and aesthetical. Ethically the secret protects the good – but for its enemies protects (it conceals) the evil. Aesthetically it has the charm and the allure that gives somebody who possesses it the special decoration, which in the social stratification elevates its owner. The betrayal of secret has from the other hand the pejorative undertone – it destroys its allure acting it as the common issue so deprives its status of the thin good value. The temptation appears in the public debate as using this nature (the natures) of the secret as the disloyal eristic stratagem, what is the argumentum ad secretum (the argument of the secret possession). Someone, who possesses the secret belongs to the elite, he or she protects the good and does not need to excuse. Such situation should not be admissible in the public life. From here it is the necessity of exposing the argumentum ad secretum as the social manipulation, darkening the public life. Thus the indication on the possibility of manipulation by appealing to the secret weakens the influence of this manipulation – the only way that this manipulation will stop acting is disclosing its mechanism.

Tajemnica poprzez swoją totalność, czy roszczenie do totalności, musi być ograniczana. Sfera publiczna powinna być w maksymalny sposób jawna, natomiast to, co wiąże się ze sferą prywatną człowieka, musi pozostać tajne (postulat prawa do tajemnicy). Tajemnica, oprócz tego, że jest ambiwalentna, ma też podwójną naturę – etyczną i estetyczną. Biorąc pod uwagę ten pierwszy aspekt, można powiedzieć, że chroni dobro, jednakże dla jej przeciwników –skrywa zło. Drugi jej wymiar powoduje, że ma ona pewien urok, powab, stając się dla tego, kto ją posiada, swoistą ozdobą, dzięki czemu w stratyfikacji społecznej wywyższa jej posiadacza. Zdrada tajemnicy ma z kolei wydźwięk pejoratywny – niszczy jej piękno, czyniąc czymś pospolitym, a więc pozbawia ją statusu wartości dobra rzadkiego. W debacie publicznej pojawia się czasem pokusa wykorzystania tej natury (natur) tajemnicy w formie nielojalnego fortelu erystycznego, jakim jest argumentum ad secretum (argument z posiadania tajemnicy). Osoba, która posiada tajemnicę, traktowana jest jako ktoś, kto należy do elity, chroni dobro i nie musi się tłumaczyć. Taka sytuacja nie powinna być dopuszczalna w życiu publicznym. Stąd konieczność demaskowania argumentum ad secretum jako manipulacji społecznej, zaciemniającej życie publiczne. Już samo wskazanie na możliwość jej zaistnienia, osłabia oddziaływanie takiej machinacji, a jedynym sposobem aby przestała działać, jest ujawnienie jej mechanizmu.

Секретность из-за своей тотальности или стремления к тотальности должна быть ограничена. Сфера публичной жизни должна быть максимально открытой, а то, что связано с частной жизнью человека, должно остаться тайным (право на тайну). Тайна является амбивалентной и имеет двойную природу – этическую и эстетическую. Принимая во внимание первый аспект, можно сказать, что она охраняет добро, а для противников – скрывает зло. С точки зрения второго аспекта, тайна имеет некое очарование, становясь своего рода украшением, и возвышает её владельца в общественной стратификации. Раскрытие тайны имеет в свою очередь уничижительный оттенок – уничтожает её красоту, делая её чем-то общедоступным и тем самым лишая статуса редкой ценности. В публичных дебатах иногда появляется искушение использовать эту природу тайны в форме нелояльной эристической уловки argumentum ad secretum (аргумент владения тайной). К лицу, владеющему тайной, относятся как к принадлежащему к элите, защищающему добро и не нуждающемуся в оправданиях. Такая ситуация должна быть недопустимой в публичной жизни. Отсюда следует необходимость разоблачения argumentum ad secretum как общественной манипуляции, затемняющей общественную жизнь. Уже само указание на возможность её существования ослабляет воздействие такой махинации, а единственным способом прекращения её действия является разоблачение её механизма.
ukryj drukuj pobierz

the secret, argumentum ad secretum, right to the secret, the imperative of the transparency, transparency, openness, moderation, veracity, lie, confidentiality, public, private

tajemnica, argumentum ad secretum, prawo do tajemnicy, imperatyw transparencji, transparencja, jawność, powściągliwość, prawdomówność, kłamstwo, estetyzacja tajemnicy, poufność, publiczne, prywatne

тайна, argumentum ad secretum, право на тайну, императив прозрачности, открытость
ukryj drukuj pobierz

Leszek Pawlikowicz: DZIAŁALNOŚĆ WYWIADOWCZA LEGALNYCH REZYDENTUR 1. ZARZĄDU GŁÓWNEGO KGB NA TERYTORIUM EUROPEJSKICH KRAJÓW NATO W LATACH 1954–1991. CASUS BENELUKSU

3.3 PLN abstrakt słowa kluczowe kup artykuł

The states united in the Benelux remained during the Cold War, especially in the post-Stalinist era, an important area for conducting intelligence activities by the Soviet secret services. Most of the tasks carried out by officers of the legal residencies (residenturas) of the First Chief Directorate (for foreign intelligence) of the KGB from 1954 to 1991 were focused on obtaining information; however, their primary objective was not so much the acquisition of data on the economic or military potential of the "Small States" themselves – i.e. of Belgium, the Netherlands and Luxembourg, but of the secrets connected with the headquarters of important international organizations located in their territory, in particular of the North Atlantic Treaty Organization. In the 1970s, more than 80 officers of the KGB and GRU, having at least 30 active personal sources of information, operated in the territory of the three countries.

Kraje zrzeszone w ramach Beneluksu pozostawały w okresie zimnej wojny, w tym zwłaszcza w dobie postalinowskiej, istotnym terenem prowadzenia działań wywiadowczych przez radzieckie służby specjalne. Większość zadań realizowanych poprzez oficerów legalnych rezydentur Pierwszego Zarządu Głównego (ds. wywiadu zagranicznego) KGB w latach 1954–1991 koncentrowała się na pozyskiwaniu informacji, przy czym ich zasadniczym celem było nie tyle zdobywanie danych na temat potencjału gospodarczego czy militarnego samych „Małych Państw” – Belgii, Holandii i Luksemburga, ile tajemnic związanych z zlokalizowanymi na ich terytorium centralami ważnych organizacji międzynarodowych, w szczególności Paktu Północ- noatlantyckiego. W latach siedemdziesiątych XX w. na terenie trzech wspomnianych krajów operowało łącznie ponad 80 oficerów KGB i GRU dysponujących co najmniej 30 czynnymi osobowymi źródłami informacji.

Государства Бенилюкса оставались во времена холодной войны, особенно в пост-сталинскую эпоху, важной территорией проведения разведывательной деятельности для советских спецслужб. Большинство задач, выполняемых сотрудниками легальных резидентур Первого главного управления (внешней разведки) КГБ с 1954 по 1991 г. были нацелены на получение информации, при чем их главной целью являлось не столько получение данных об экономическом и военном потенциале самих "малых государств" - Бельгии, Нидерландов и Люксембурга, – сколько секретной информации, связанной с расположенными на их территории штаб-квартирами важных международных организаций, в частности НАТО. В семидесятых годах двадцатого века на территории этих трех стран работало более 80 офицеров КГБ и ГРУ, располагающих не менее чем 30 активными источниками информации.
ukryj drukuj pobierz

foreign intelligence, KGB, Belgium, Luxembourg, Netherlands

wywiad zagraniczny, KGB, Belgia, Luksemburg, Holandia

внешняя разведкa, КГБ, Бельгия, Люксембург, Нидерланды
ukryj drukuj pobierz

Tomasz Kuć: KONSTYTUCYJNE SWOBODY OBYWATELSKIE WOBEC DYSKRECJONALNYCH DZIAŁAŃ SŁUŻB SPECJALNYCH

3.3 PLN abstrakt słowa kluczowe kup artykuł

An article discusses secret service’s operational investigation powers and its impact on constitutional rights and civil liberties. An author defines a term of operational investigation and introduces its division. An application of particular secret service methods is settled by several regulations. These rules differ in terms of interference degree and a scope of civil liberties protection against unjustified usage. Part of operational methods remains under supervision of courts and prosecutors, while several stay only within secret service authorities’ competence. It is a burning issue in the context of collecting telecommunications data and its subsequent storage. Precise regulations of secret service methods usage are fundamental for creating a balance between maintaining national security and civil privacy right.

W artykule omówione zostały uprawnienia operacyjno-rozpoznawcze służb specjalnych w kontekście ich ingerencji w konstytucyjne prawa i wolności obywatelskie. Autor podejmuje próbę definicyjnej systematyzacji pojęcia czynności operacyjno-rozpoznawcze oraz ich podziału. Poszczególne środki i metody dyskrecjonalnej pracy służb specjalnych podlegają różnym reżimom prawnym dotyczącym ich stosowania. Różnią się stopniem ingerencji w swobody obywateli, jak również zakresem ochrony praw i wolności obywatelskich przed ich nieuzasadnionym stosowaniem. Część z nich objęta jest kontrolą sądów i prokuratury, natomiast część pozostaje jedynie w kompetencji kierownictwa służb. W istotny sposób problem ten dotyczy nieobjętych żadną kontrolą zewnętrzną retencji i pobierania danych telekomunikacyjnych. Precyzyjny system rozwiązań prawnych, regulujących stosowanie niejawnego instrumentarium służb ma szczególne znaczenie dla zachowania równowagi pomiędzy koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa a prawem obywateli do prywatności i swobody komunikowania się.

В статье обсуждаются права оперативно-разведывательных спецслужб в контексте их вмешательства в конституционные права и свободы граждан. Автор предпринимает попытку дефиниционной систематизации понятия оперативно-разведывательных действий и их подразделения. Отдельные средства и методы секретной работы спецслужб подлежат разным законным режимам, касающимся их использования. Они отличаются степенью вмешательства в свободы граждан, а также объемом охраны гражданских прав и свобод перед их неоправданным использованием. Часть из них подвергается контролю судов и прокуратур, зато часть остается только в компетенции руководства служб. Существенно это проблема касается неподдающихся никакому внешнему контролю действий, задерживания и получения телекоммуникационных данных. Четкая система юридических решений, регулирующих использование тайного инструментария служб, имеет особенное значение для сохранения равновесия между необходимостью обеспечения безопасности и правом граждан на неприкосновенность частной жизни и на свободу коммуникации.
ukryj drukuj pobierz

secret services, operational investigation powers, rights and civil liberties

służby specjalne, czynności operacyjno-rozpoznawcze, prawa i wolności obywatelskie

спиецслужбы, оперативно-разведывательные действия, гражданские права и свободы
ukryj drukuj pobierz

Robert Śnitko: EWOLUCJA POLSKIEGO SYSTEMU PRAWNEGO W DZIEDZINIE OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

3.3 PLN abstrakt słowa kluczowe kup artykuł

The protection of classified information is an important field of state’s security. Legal regulations concerning the field have been evolving since 1928. Since the time the legal regulations have been evolving towards more complex assumption of protection of classified information. Classified Information Protection Act of 5 August 2010 that has been in force fulfils standards of institutions of the European Union and its member states.

Ochrona informacji niejawnych jest sferą działania państwa ściśle związaną z jego bezpieczeństwem. W Polsce regulacje prawne dotyczące problematyki ochrony tajemnicy państwowej ewoluowały począwszy od 1928 r. Z biegiem czasu ustawodawca w sposób coraz to pełniejszy określał sposoby oraz tryb ochrony tajemnicy państwowej. Obecnie obowiązująca Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, w ocenie jej twórców, dostosowała polski system ochrony informacji niejawnych do reguł i praktyk obowiązujących w instytucjach Unii Europejskiej i w krajach członkowskich. Kompleksowy zakres zmian sprawił, iż ustawodawca w 2010 r. zdecydował się na uchwalenie nowej ustawy, a nie jej kolejnej nowelizacji.

Защита секретной информации является сферой деятельности государства, связанной с его безопасностью. В Польше юридическое регулирование в области защиты государственной тайны развивалось, начиная с 1928 года. С течением времени законодательство определяло более конкретно способы и порядок защиты государственной тайны. Действующий в настоящее время закон от 5 августа 2010 года о защите тайной информации в оценке ее создателей привёл польскую систему защиты тайной информации в соответствие с правилами и практиками, действующими в структурах Европейского союза и в его странах. Комплексные изменения привели к тому, что в 2010 году был принят новый закон, а не очередная поправка.
ukryj drukuj pobierz

protection of classified information, state secret, law

ochrona informacji niejawnych, tajemnica państwowa i służbowa, prawo

защита секретной информации, государственная и служебная тайна, право
ukryj drukuj pobierz

Robert Białoskórski: RECENZJA MONOGRAFII DR. LESZKA PAWLIKOWICZA PT. "APARAT CENTRALNY 1. ZARZĄDU GŁÓWNEGO KGB JAKO INSTRUMENT REALIZACJI GLOBALNEJ STRATEGII KREMLA 1954-1991"

3.3 PLN abstrakt słowa kluczowe kup artykuł

ukryj drukuj pobierz

secret service, intelligence, strategy, KGB, USSR

służby specjalne, służba wywiadu, strategia, KGB, ZSRR

cпецслужбы, служба разведки, стратегия, КГБ, СССР
ukryj drukuj pobierz

Barbara Stelingowska: BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA Z PERSPEKTYWY WYWIADOWCZEJ. ROZMOWA Z BYŁYM OFICEREM POLSKIEGO WYWIADU VINCENTYM V. SEVERSKIM

3.3 PLN abstrakt słowa kluczowe kup artykuł

ukryj drukuj pobierz

intelligence, security, Vincent V. Severski

wywiad, bezpieczeństwo, Vincent V. Severski

pазведка, безопасность, ВИНЦЕНТ В. СЭВЭРСКИЙ
ukryj drukuj pobierz