Social Sciences and Security

Institute of Siedlce University

of Natural Sciences

and Humanities

Publishing House RYTM

SECRETUM 1(2)/2015

kup cały numer 19.5 PLN


Spis treści

Ryszard Wróblewski: ONTOLOGICZNE, EPISTEMOLOGICZNE, METODOLOGICZNE, AKSJOLOGICZNE I PRAKSEOLOGICZNE ASPEKTY NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

3.3 PLN abstrakt słowa kluczowe kup artykuł

Ustanowienie nowej dyscypliny naukowej – nauki o bezpieczeństwie – stawia przed badaczami szczególne wyzwanie w zakresie ustalenia jej tożsamości przedmiotowej i metodologicznej. W artykule podjęto próbę odpowiedzi na trzy istotne dla tej nauki pytania:
1. Czy to prawda, że bezpieczeństwo należy do pojęć spornych, których znaczenia nie da się ostatecznie ustalić?
2. Czy studia bezpieczeństwa i nauki o bezpieczeństwie są tożsame?
3. Co jest przedmiotem badania nauk o bezpieczeństwie jako dyscypliny naukowej i jaki jest jej paradygmat?

The establishment of a new scientific discipline – the science of security – places a special challenge before researchers in the scope of determining its objective and methodological identity. The article attempts to answer three essential questions:
1. Is it true that security belongs to controversial concepts whose meaning cannot be conclusively determined?
2. Are security studies and security science identical?
3. What is the research object of security science as a scientific discipline and what is its paradigm?

Учреждение новой научной дисциплины – науки о безопасности – ставит перед учёными особенную задачу определения её предмета и методологии. В статье была предпринята попытка ответить на три естественных с научной точки зрения вопроса:
1. Правда ли то, что безопасность принадлежит к относительным понятиям, значения которых нельзя окончательно определить?
2. Являются ли изучение безопасности и наука безопасности тождественными понятиями?
3. Какой предмет изучения наук о безопасности как научной дисциплины и какая её парадигма?
ukryj drukuj pobierz

bezpieczeństwo, studia bezpieczeństwa, nauki o bezpieczeństwie, paradygmat nauk o bezpieczeństwie

security, security studies, security science, paradigm of security science

безопасность, изучение безопасности, наука безопасности, парадигма наук безопасности
ukryj drukuj pobierz

Sławomir Zalewski: CYWILNA KONTROLA SŁUŻB SPECJALNYCH W POLSCE W ŚWIETLE LIKWIDACJI WOJSKOWYCH SŁUŻB INFORMACYJNYCH

3.3 PLN abstrakt słowa kluczowe kup artykuł

W artykule scharakteryzowano przypadek likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych w kontekście cywilnej kontroli służb specjalnych w Polsce. Zasadniczą tezą jest wskazanie, że przedmiotowa likwidacja obnażyła fasadowość i nieskuteczność mechanizmów tej kontroli. Przyniosła ona także wiele wymiernych szkód identyfikowanych w związku z bezpieczeństwem państwa.

The article describes the case of the liquidation of the Military Information Services in the context of civilian control over the secret services in Poland. The fundamental thesis is the indication that this liquidation exposed the superficiality and ineffectiveness of the mechanisms of such control. It also brought many measurable losses identified in connection with state security.

В статье упоминается о ликвидации Военных Информационных Служб в контексте штатского контроля над спецслужбами в Польше. Главным тезисом стало то, что физическая ликвидация обнаружила мнимость и безрезультатность механизмов этого контроля. Нанесла также огромный ущерб с точки зрения безопасности государства.

ukryj drukuj pobierz

służby specjalne, Wojskowe Służby Informacyjne, cywilna kontrola służb specjalnych

secret services, Military Information Services, civilian control over the secret services

спецслужбы, Военные Информационные Службы, штатский контроль над спецслужбами
ukryj drukuj pobierz

Wojciech Procner: WYWIAD I KONTRWYWIAD W PROCESIE STRATEGICZNEJ DEZINFORMACJI

3.3 PLN abstrakt słowa kluczowe kup artykuł

Stale postępująca rewolucja informacyjna, a także wzrost znaczenia asymetryczności we współczesnym świecie wzmagają potrzebę prowadzenia wojny psychologicznej, co znajduje swoje odzwierciedlenie w przeszłych oraz współczesnych konfliktach. Dezinformacja jest jednym z głównych sposobów prowadzenia walki w wojnie psychologicznej, a kluczową rolę w procesie dezinformowania odgrywają służby specjalne jako podstawowe źródło informacji o przeciwniku. Ponadto odmienne poglądy na prawdę, ułomność percepcji, selektywność wykorzystania informacji, różnice w ocenach znaczenia zachodzących procesów sprawiają, że każda informacja może zawierać w sobie chociażby kwant dezinformacji, przez co trudno często określić, co stanowi obiektywną prawdę, a co fałsz czy dezinformację. Z tego względu coraz trudniejszym okazuje się stosowanie dotychczasowych, klasycznych sposobów prowadzenia działań dezinformujących, a to implikuje konieczność dostosowywania się służb wywiadowczych i kontrwywiadowczych do nowych sytuacji poprzez kreatywne i niekonwencjonalne podejście do wykonywanych zadań.

The continuously progressing information revolution and the growing importance of asymmetry in the modern world increase the need for psychological warfare, which is reflected in past and present conflicts. Disinformation is one of the main methods of psychological warfare, and the key role in the process of disinformation is played by secret services as a primary source of information about the enemy. In addition, due to different views on the truth, deficiencies of perception, selective use of information, different assessments of importance of various processes, every piece of information may contain even a quantum of disinformation, often making it difficult to determine what constitutes the objective truth and what is a lie or an element of disinformation. For this reason, it is becoming increasingly complicated to use the existing, traditional methods of disinformation, which implies the need to adapt the intelligence and counter-intelligence services to new situations through the creative and unconventional approach to the task.

Постоянно прогрессирующая информационная революция, а также рост значения асимметричности в современном мире увеличивают потребность в ведении психологической войны, что находит своё отражение в прошлых и текущих конфликтах. Дезинформация – это один из главных способов ведения борьбы в психологической войне, а ключевую роль в процессе дезинформации играют спецслужбы как основной источник информации о противнике. Кроме того, разные мнения насчёт правды, недостатки перцепции влияют на то, что любая информация может содержать элемент дезинформации, из-за чего трудно определять, что является объективной правдой, а что фальшью и дезинформацию. По этому поводу всё сложнее употреблять классические, существовавшие до сих пор способы ведения дезинформационных действий, что в свою очередь вынуждает приспособиться разведывательными и контрразведывательными службами к новым обстоятельствам путём новаторского подхода к выполняемым задачам.
ukryj drukuj pobierz

służby specjalne, wywiad, kontrwywiad, dezinformacja

secret services, intelligence, counterintelligence, disinformation

Спецслужбы, разведка, контрразведка, дезинформация
ukryj drukuj pobierz

Krzysztof Drabik: ETYCZNE I PRAWNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA INSTYTUCJI WYWIADOWYCZYCH PAŃSTWA

3.3 PLN abstrakt słowa kluczowe kup artykuł

Działanie instytucji wywiadowczych w kontekście wartości etycznych i norm prawnych jest interesującym poznawczo zagadnieniem. Zderzają się tu dwa czynniki – instytucjonalny i aksjologiczno-normatywny – które można zredukować do paradoksu realizacji interesu narodowego przez instytucje wywiadowcze z jednej strony i zgodności tych działań ze zbiorem obowiązujących w społeczeństwie politycznym wartości i norm z drugiej. Tezą dla tak postawionego problemu jest określony kompromis miedzy sztuką kształtowania bezpieczeństwa narodowego w wymiarze zewnętrznym a staniem na straży zasad regulujących funkcjonowanie podmiotów wewnątrz państwa.

The functioning of intelligence institutions in the context of ethical values and legal norms is a cognitively interesting issue. Two factors interact here – the institutional and axiological-normative one – which could be reduced to a paradox of safeguarding the national interest by the intelligence institutions on the one hand and the compatibility of these measures with the existing values and norms of the political society on the other hand. The thesis for the problem defined in such a way is a specific compromise between the art of shaping national security in the external dimension and becoming the guardian of the rules governing the functioning of entities within the state.

Деятельность разведывательных органов в контексте нравственных ценностей и правовых норм – это с познавательной точки зрения - интересная проблема. Здесь сталкиваются два фактора – институциональный и нормативно-аксиологический, которые можно свести, с одной стороны, к парадоксу реализации разведывательными службами государственных интересов, а с другой, к согласованию этих действий с совокупностью норм и ценностей, бытующих в политическом обществе. Тезисом так поставленного вопроса является определённый компромисс между искусством формирования национальной безопасности во внешнем качестве и соблюдением принципов, регулирующих работу субъектов государственной системы.
ukryj drukuj pobierz

wywiad, bezpieczeństwo narodowe, stan natury, etyka, prawo

intelligence, national security, state of nature, ethics, law

Разведка, национальная безопасность, естественное состояние, этика, закон
ukryj drukuj pobierz

Kazimierz Kraj: ROSYJSKI WYWIAD WOJSKOWY

3.3 PLN abstrakt słowa kluczowe kup artykuł

W artykule przedstawiono autorski pogląd na historię i współczesną sytuację rosyjskiego wywiadu wojskowego, znanego szerzej pod akronimem GRU. Autor przedstawia rosyjski wywiad wojskowy od momentu przejęcia władzy w Rosji przez partię bolszewicką pod kierownictwem Włodzimierza Lenina do czasów współczesnych. Celem artykułu jest przybliżenie Czytelnikowi wiedzy na temat jego historii, osiągnięć i porażek. Wpisują się w nią również Polacy, ci wymienieni w tekście, czy inni, jak np. Bronisław Owsianko, Mieczysław Łoganowski, Roman Łągwa czy Karol Świerczewski. Drugim celem przyświecającym autorowi było odmitologizowanie GRU, którego historia w Polsce jest znana głównie z książek Wiktora Suworowa (Riezuna), defektora z GRU. Nawet wydana w Polsce na początku lat 90. XX w. książka Pierre’a de Villemaresta pt. GRU. Sowiecki super wywiad 1918–1988, mimo swoich wad i niedoskonałości, nie miała wpływu na postrzeganie GRU we właściwych kategoriach, szczególnie przez publicystów zajmujących się tym zagadnieniem.

The article presents the author's view of the history and contemporary situation of the Russian military intelligence, widely known under the acronym of the GRU. The author presents the Russian military intelligence since the seizure of power by the Bolshevik Party under the leadership of Vladimir Lenin until modern times. The aim of the paper is to show its history, achievements and failures. Also Poles are a part of this history, those mentioned in the text, as well as others, such as Bronisław Owsianko, Mieczysław Łoganowski, Roman Łągwa or Karol Świerczewski. The second aim is to demystify the GRU whose history in Poland is known mainly from the books by the GRU defector, Viktor Suvorov (Rezun). Even the book by Pierre de Villemarest G.R.U. Le Plus Secret Des Services Sovietiques 1918-1988, published in Poland at the beginning of the 1990s, despite its defects and imperfections, have had no effect on the perception of the GRU in the right categories, in particular by journalists dealing with the issue.

В статье указано авторское мнение на тему истории и современного положения российской военной разведки, известной более широкой публике под акронимом „ГРУ”. Автор представляет российскую военную разведку с момента прихода к власти партии большевиков в России во главе с Владимиром Лениным по сегодняшнее время.. Статья написана с целью приблизить читателю историю разведки, её достижения и провалы. На картах этой истории вписались также поляки, как те, о ком шла речь в тексте, так и остальные, напр. Бронислав Овсянко, Мечслав Логановски, Роман Лонгва или Кароль Сверчевски. Во-вторых, автор статьи ставит перед собой также цель демифологизировать ГРУ, история которого известна в Польше по большому счёту на основе книг Виктора Суворова (Владимир Богданович Резун), беженца из ГРУ. Даже книга Самая секретная советская служба, 1918–1988, вышедшая из-под пера Де Вильмаре в начале 90-х годов, несмотря на свои недостатки и пороки, отнюдь не повлияла на восприятие ГРУ соответствующим образом, что касается прежде всего публицистов, занимающихся этим вопросом.
ukryj drukuj pobierz

wywiad wojskowy, specnaz, GRU, Razwiedupr, Registrup

military intelligence, spetsnaz, GRU, Razvedupr, Registrup

Военная разведка, спецназ, ГРУ, Разведупр, Регистру
ukryj drukuj pobierz

Michał Wojnowski: ANEKSJA PÓŁWYSPU KRYMSKIEGO W ŚWIETLE TEORII OPERACJI SPECJALNYCH GRU

3.3 PLN abstrakt słowa kluczowe kup artykuł

Celem opracowania jest przedstawienie aneksji Krymu widzianej przez pryzmat teorii operacji specjalnych GRU. Zasady użycia sił specjalnych i sposoby ich działań szczegółowo przedstawili rosyjscy wojskowi pełniący służbę w GRU. W przebiegu aneksji Półwyspu Krymskiego trudno doszukiwać się nowatorskich sposobów wykorzystania sił specjalnych. Ich działania stanowią recepcję metod stosowanych w konfliktach zbrojnych mających miejsce w 2. połowie XX stulecia i na początku XXI w., które wzbogacono o nowe rozwiązania technologiczne.

The aim of the paper is to present the annexation of the Crimea perceived through the theories of the GRU special operations. The principles of using special forces and their methods of operation have been described in detail by Russian military commanders serving in the GRU. In the course of the annexation of the Crimean Peninsula no novel uses of special forces can be observed. Their operations constitute the application of the methods forged during the military conflicts of the second half of the 20th and the beginning of the 21st century, with the addition of new technological solutions.

Цель данного анализа — очертить процесс присоединения Крыма с учётом теории специальных операций ГРУ. Принципы использования сил специальных и способы их действия были подробно представлены русскими войсковыми, работающими для ГРУ. В ходе аннексии Крыма можно найти новаторский подход к приобретения опыта специальных сил. Их действия несомненно впитывают методы применяемые в вооружённых конфликтах во второй половине ХХ и в начале ХХI века, которые пришлось улучшить, добавляя новые технологические решения.
ukryj drukuj pobierz

GRU, specnaz, aneksja Krymu, wojna informacyjna, działania pośrednie

GRU, spetsnaz, annexation of the Crimea, information warfare, indirect actions

ГРУ, спецназ, присоединение Крыма, информационная война, косвенные действия
ukryj drukuj pobierz

Magdalena El Ghamari: INFORMACYJNY WYMIAR EKSTREMIZMU ISLAMSKIEGO NA PRZYKŁADZIE PAŃSTWA ISLAMSKIEGO

3.3 PLN abstrakt słowa kluczowe kup artykuł

Teoria i praktyka sztuki wojennej wskazuje, że obrona jest bardziej wymagająca i wyrafinowana niż działania ofensywne. Jednym ze sposobów zwiększenia swoich szans w konfrontacji z agresorem jest ucieczka w szarą strefę świata informacji, czyli tworzenie sytuacji, w których dostęp do prawdziwej informacji jest trudniejszy, gdzie ogromną rolę odgrywa pozorowanie i dezinformacja. Tym celom służy przykładowo odcinanie przeciwnika od informacji, informacyjne sterowanie jego działaniami i wpływanie własnym zachowaniem na jego wiedzę.
Informacyjny wymiar ekstremizmu islamskiego jest tematyką niezwykle obszerną oraz skomplikowaną. Dlatego warto na samym początku określić, co rozumie się pod pojęciem dezinformacji oraz propagandy fundamentalistów.
Przedstawiony artykuł obejmuje szerokie spektrum propagandy polityczno-kulturowo-społecznej, jak również technik masowej perswazji, charakteryzujące społeczeństwo postindustrialne. W tym obszarze znajduje się umiejętne posługiwanie się przez organizacje terrorystyczne obrazami, sloganami i symbolami, odwołującymi się do uprzedzeń oraz emocji odbiorców. Zidentyfikowane zostały obszary efektywnej komunikacji, oparte na wielorakich płaszczyznach, mające na celu skłonienie odbiorcy do „dobrowolnego” przyjęcia punktu widzenia organizacji terrorystycznych. Płaszczyzny komunikacji są zależne od grupy docelowej odbiorców, których można podzielić wedle zajmowanego statusu społecznego, majętności, przekonań religijnych, postaw społecznych, konserwatyzmu czy też opcji politycznej.

The theory and practice of the art of war have always indicated that the art of defense is more demanding and sophisticated than offensive actions. One way to increase one's chances in the confrontation with the aggressor is to escape into the grey area of the world of information, i.e. to create a situation in which access to accurate information is more difficult, where a huge role is played by diversion and disinformation. These objectives are achieved by, for instance, cutting the enemy off from information, control of the enemy activities in terms of information and influencing the enemy knowledge by one's own behaviour.
Information dimension of Islamic extremism is an extensive and complicated issue. It is therefore important to define at the outset what is meant by fundamentalists' disinformation and propaganda. The article refers to a broad spectrum of political, cultural and social propaganda, as well as to the techniques of mass persuasion, characteristic of the post-industrial society. This area includes skilful handling by terrorist organisations of images, slogans and symbols, relating to the recipients' prejudices and emotions. There have been identified the areas of effective communication, based on multiple planes, aiming at persuading recipients to "voluntarily" adopt the point of view of terrorist organisations. Communication planes depend on the target group of recipients who may be divided in accordance with the social status, wealth, religious believes, social attitudes, conservatism or political option.

Как Теория, так и практика военного искусства обнаруживают, что оборона гораздо требовательнее и изощрённее атаке. Одним из способов, чтобы повысить свои шансы в столкновении с агрессором, является серая зона, то есть создание такой обстановки, в которой доступ к естественной информации усложняется, а огромную роль начинает играть заблуждение и дезинформация. С этой целю, к примеру, целесообразно прекратить противнику доступ к информации, править его действиями и оказывать влияние своим поведением на круг его знаний. Исламский экстремизм с информационной точки зрения - это обширная и сложная тема. Поэтому следует изначально определить, что подразумевается под понятием дезинформации, а также пропаганды фундаменталистов. Предъявленная статья охватывает широкий спектр тем, касающихся как политко-культурно–соцальной пропаганды, так и техник манипуляции массовым сознанием, характерных для постиндустриальных обществ. В рамках этого находится также умелое использование террористическими организациями: лозунгов, иллюстраций и символов, возбуждающих сильные эмоции и враждебные настроения.
Были указаны пункты эффективной коммуникации, основаны на многообразных планах, целью которых является убеждение определённых лиц в добровольном приятии точки зрения террористических организаций. Тип коммуникации зачастую зависит от целевой группы, которую принято подразделить с учётом: социального статуса, имущества, мировоззрения, консерватизма или политических позиций.
ukryj drukuj pobierz

ekstremizm islamski, Państwo Islamskie, zagrożenia cyberterrorystyczne, propaganda

Islamic extremism, the Islamic State, cyberterrororist threats, propaganda

Исламский экстермизм, Исламское государство, угроза кибертерроризма, пропаганда
ukryj drukuj pobierz

Grzegorz Rdzanek: SPOSOBY POZYSKIWANIA INFORMACJI PRZEZ SIŁY BRYTYJSKIE W TRAKCIE KONFLIKTU ZBROJNEGO W IRLANDII PÓŁNOCNEJ

3.3 PLN abstrakt słowa kluczowe kup artykuł

Zaangażowanie zbrojne w konflikt wewnętrzny w Irlandii Północnej zmusiło cywilne oraz wojskowe służby wywiadowcze Wielkiej Brytanii do wypracowania nowych rozwiązań organizacyjnych oraz metod działania. Szczególną rolę w działaniach wywiadowczych oraz rozpoznawczych, w ramach prowadzonej oficjalnie niemal do końca pierwszej dekady XXI w. operacji antyterrorystycznej w Ulsterze, odgrywały wyspecjalizowane formacje wojskowe. Podczas brytyjskiego zaangażowania w Irlandii Północnej okazało się, jak wielkie znaczenie w procesie pozyskiwania wiedzy wywiadowczej odgrywają przedsięwzięcia realizowane na poziomie taktycznym przez różnorodne pododdziały i oddziały „zwykłych” liniowych jednostek. Różnorodność stosowanych metod wywiadowczych i rozpoznawczych oraz skala zaangażowania sił i środków nie przyczyniły się jednak do osiągnięcia celów adekwatnych do potrzeb i założeń. Brytyjczycy ponieśli porażkę w walce informacyjnej z strukturami Irlandzkiej Armii Republikańskiej (IRA), ponieważ wymagała ona współdziałania i współpracy z społecznością katolicką, a ta bezwarunkowo i z ogromną determinacją wspierała zbrojne wysiłki IRA.

The involvement in the internal armed conflict in Northern Ireland forced the civilian and military intelligence services of the United Kingdom to develop new organizational solutions and methods of operation. A special role in intelligence and reconnaissance actions, conducted as part of the anti-terrorist operation in Ulster (officially carried out almost until the end of the first decade of the twenty-first century) was played by specialized military formations. The British military engagement in Northern Ireland proved the importance for the process of collecting information of undertakings carried out at the tactical level by different subunits and units of regular front-line troops. The variety of intelligence and reconnaissance methods and the scale of engagement did not contribute to the achievement of objectives adequate to the needs and goals. The British were defeated in the information battle against the structures of the Irish Republican Army (IRA), because it required the cooperation and collaboration with the Catholic community that unconditionally and with great determination supported the armed efforts of the IRA.

Вмешательство в вооружённый внутренний конфликт в Северной Ирландии заставило
государственные и военные разведывательные службы Великобритании разработать новые организационные решения и способы работы. Особенную роль в разведывательных и информационных действиях, в рамках водимой к концу первого десятилетия XXI в. антитеррористической операции в Ольстере, сыграли специализированные военные группы. Во время британского вмешательства в Северной Ирландии выяснилось, как огромную роль в процессе добывания разведывательной информации играет деятельность на уровне тактики различных подразделений и разделений „обычных” линейных частей. Разнообразие используемых разведывательных и информационных действий, а также уровень применения сил и средств не позволили достичь поставленных целей надлежащим образом, в соответствии с нуждами и ожиданиями. Британцы проиграли структурам Ирландской республиканской армии в информационной войне, так как операция требовала сотрудничества с католической средой, которая поддерживала как раз с огромной преданностью и безоговорочно вооружённые силы ИРА.
ukryj drukuj pobierz

Irlandzka Armia Republikańska, IRA, Irlandia Północna, działania wywiadowcze, działania rozpoznawcze

Irish Republican Army, IRA, Northern Ireland, intelligence operations, reconnaissance operations

Ирландская республиканская армия, ИРА, Северная Ирландия, разведывательные действия, информационные действия
ukryj drukuj pobierz

Beata Gałek: INFILTRACJA AGENTURALNA OFICERÓW WOJSKA POLSKIEGO W OBOZIE JENIECKIM NKWD W STAROBIELSKU (WRZESIEŃ 1939–MAJ 1940)

3.3 PLN abstrakt słowa kluczowe kup artykuł

Od pierwszych dni agresji Sowietów na Polskę 17 września 1939 r. oficerowie Wojska Polskiego i urzędnicy państwowi znaleźli się w centrum zainteresowania służb bezpieczeństwa ZSRR. Decyzja o skoncentrowaniu oficerów Wojska Polskiego w dwóch obozach specjalnych w Starobielsku i Kozielsku miała na celu usprawnienie i przyspieszenie akcji zbierania danych o ich politycznej i zawodowej przeszłości oraz wszelkich innych informacji przydatnych do prowadzenia operacyjnej działalności NKWD. Kierownictwo tej służby sądziło, że będzie to sprzyjać werbunkowi kandydatów na agentów i informatorów. Ponadto liczyło na wydobycie cennych materiałów operacyjnych od niektórych oficerów, zwłaszcza wywiadu i kontrwywiadu, a także informacji odnośnie taktyki wojsk niemieckich od dowódców wyższego szczebla. Tymczasem wyniki badań jednoznacznie wskazuję na to, że w zdecydowanej większości polscy oficerowie stanowili element wysoce patriotyczny i odporny na naciski, a także agenturalną infiltrację.

Since the first days of the Soviet invasion of Poland on 17 September 1939, the Polish Army officers and state officials became the focus of the USSR security services attention. The decision to concentrate the Polish Army officers in two special camps in Starobilsk and Kozelsk aimed at facilitating and speeding up the operation of collecting data on their political and occupational history, as well as other information useful for performing the NKVD's operational actions. The NKVD leaders supposed that it would help to recruit candidates for agents and informants. In addition, they counted on obtaining valuable operational materials from some, particularly intelligence and counterintelligence, officers, as well as information on the tactics of German troops from senior commanders. Whereas research results clearly indicate that the vast majority of Polish officers were highly patriotic and resistant to pressure, as well as infiltration by enemy agents.

С первых дней нашествия СССР на Польшу 17 сентября 1939 г. в центре внимания службы безопасности нашлись офицеры Войска Польского и государственные чиновники. Решение о том, чтобы сосредоточить офицеров Войска Польского в двух лагерях - в Старобельске и Козельске было мотивировано желанием усовершенствовать и ускорить кампанию сбора нужной информации о их политическом и профессиональном прошлом, а также любых других данных, которые могли бы оказаться полезными для операционной деятельности НКВД. Руководство органа было уверено, что это поспособствует вербовке кандидатов в агенты и информаторов. Кроме того, они рассчитывали на добычу ценных операционных материалов у некоторых офицеров, особенно тех, кто связан с разведкой и контрразведкой, а также добычу информации, касающейся тактики германских войск, у командующих высшего ранга. Тем временем результаты исследований однозначно показывали, что польские офицеры в подавляющем большинстве отличались высочайшим патриотизмом, не подвергаясь нажиму и агентурной инфильтрации.
ukryj drukuj pobierz

jeniec wojenny, infiltracja, NKWD (Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych)

prisoner of war, infiltration, NKVD (The People's Commissariat for Internal Affairs)

Военнопленный, инфильтрация, НКВД (Народный комиссариат внутренних дел)
ukryj drukuj pobierz

Hanna Sienkiewicz-Kaya: ROLA SŁUŻB SPECJALNYCH W KONFLIKCIE TURECKO-KURDYJSKIM

3.3 PLN abstrakt słowa kluczowe kup artykuł

Kurdowie stanowią największą mniejszość etniczną na całym Bliskim Wschodzie, zamieszkują teren Północnego Iraku, Syrii, Iranu, ale przede wszystkim Turcji. Jako naród, Kurdowie na tych terenach od lat doświadczali niesprawiedliwości i nietolerancji, a kolejne rządy dążyły do anihilacji ich kultury i tożsamości. Konflikt turecko-kurdyjski pogłębił się w 2. połowie XX w. – w tym czasie miały miejsce przewroty, stan wojenny, zamachy, zginęło ponad 40 000 ludzi po obu stronach, z których żadna nie nosiła się z zamiarem ustąpienia. Konflikt w Turcji był wykorzystywany przez inne kraje do osiągnięcia swoich celów i powiększenia strefy wpływów, chętnie więc interesowały się nim obce wywiady, nie tylko z krajów sąsiednich, często służąc wsparciem i pomocą Kurdom, zapewniając im broń lub schronienie, wspierając ich aspiracje do utworzenia własnego kraju, w zamian zdobywając sojusznika na terenie wroga lub zbierając cenne informacje. Położenie geopolityczne Turcji sprawia, że jej znaczenie nie może być niedoceniane, a zainteresowanie nią i Kurdami przez służby specjalne utrzymuje się na najwyższym poziomie, bowiem to na tym terenie mają miejsce zmiany kształtujące istnienie bądź nie pokoju i to nie tylko Bliskiego Wschodu.

Kurds constitute the largest ethnic minority in the whole Middle East, inhabiting the area of Northern Iraq, Syria, Iran, but most of all, Turkey. As a nation, Kurds have for many years suffered on these lands injustice and intolerance, and the subsequent governments aimed at the annihilation of their culture and identity. The Turkish-Kurdish conflict deepened in the second half of the XX century, in the period of revolutions, martial law and coups. More than 40,000 people died on both sides, none of which intended to concede. The conflict in Turkey has been used by other countries to attain their own goals and enlarge their sphere of influence. It has aroused the interest of foreign intelligence services, not only from neighbouring countries, frequently offering support and assistance to Kurds, providing weapons or shelter, backing their aspirations to having their own state, in return gaining an ally on the enemy territory or collecting invaluable information. The geopolitical situation of Turkey makes it impossible to underestimate its significance. This country and Kurds remain the focus of attention for secret services, since it is in this area that the changes take place which shape the future peace or its lack, not only in the Middle East.

Курды, народ расселённый главным образом в районах северного Ирака, Сирии, Ирана, но прежде всего Турции, представляют собой самое многочисленное национальное меньшинство во всём Ближнем Востоке. На этих территориях курды как нация с незапамятных времён испытывали несправедливость и дискриминацию, а очередные правительства стремились к разрушению их культуры и национальной идентичности. Турецко-курдский конфликт усугублялся во второй половине ХХ века – в это время происходили перевороты, чрезвычайные положения, погибли свыше 40 000 человек с обеих сторон конфликта, которые во чтобы то ни стало не собрались уступать. Другие страны пытались использовать конфликт в Турции ряди своих целей и расширения зоны влияния, поэтому сильно интересовались им чужие разведки, не только соседних стран, поддерживая курдов, обеспечивая их оружием или приютом, предоставляя ценную информацию. Благодаря геополитическому расположению Турции трудно переоценить её значение, спецслужбы однако стараются засекречивать свой интерес к ней и курдам, сохраняя его в глубокой тайне, так как на этой территории происходят изменения, решающие о войне или мире отнюдь не только Ближнего Востока.
ukryj drukuj pobierz

Kurdowie, Turcja, kwestia kurdyjsko-turecka, PKK, wywiad, NSA, CIA, MIT, wywiad rosyjski, wywiad irański, Mossad, wywiad niemiecki

Kurds, Turkey, Kurdish-Turkish issue, PKK, intelligence, NSA, CIA, MIT, Russian intelligence, Iranian intelligence, Mossad, German intelligence

курды, Турция, турецко-курдский вопрос, Рабочая партия Курдистана (РПК), разведка, Агентство национальной безопасности (NSA), Центральное разведывательное управление США( ЦРУ), Массачусетский технологический институт, русская разведка, иранская разведка, Моссад, германская разведка
ukryj drukuj pobierz

Renata Tarasiuk: SCHWYTAĆ EICHMANNA. IZRAELSKIE SŁUŻBY WYWIADOWCZE W PROJEKCIE NARODOWEJ HISTORII

3.3 PLN abstrakt słowa kluczowe kup artykuł

Artykuł poświęcony jest historii pojmania i uprowadzenia Adolfa Eichmanna przez izraelskie służby wywiadowcze Mossadu i Szin Betu, do którego doszło na przedmieściach Buenos Aires. Historia ta została przedstawiona w oparciu o relacje uczestników porwania, które dostarczają nie tylko wiedzy na temat szczegółów samej akcji, ale również mówią o emocjach, ludzkich uczuciach, niepokojach związanych z przeprowadzeniem tej operacji. Szczególną uwagę poświęcono zaangażowaniu w nią Issera Harela, który stał się legendą izraelskiego wywiadu, kierując jednocześnie obiema służbami: Mossadem i Szin Betem, otwierając i zamykając pewną epokę w dziejach tych służb. Artykuł podkreśla znaczenie omawianej operacji dla kształtowania izraelskiej polityki historycznej, której podstawą stała się klęska przemieniona w zwycięstwo. Polityka ta była szczególnie ważna w obliczu mającej się wkrótce rozpocząć wojny sześciodniowej, która utrwaliła pozycję Izraela na arenie międzynarodowej.

The article is dedicated to the capturing and abducting of Adolf Eichmann by the Israeli intelligence services of the Mossad and the Shin Bet in the suburbs of Buenos Aires. The story has been presented basing on the (often contradictory) accounts of the participants of the abduction that not only provide knowledge concerning the details of the action, but also speak of emotions, human feelings and frets connected with this operation. Special attention has been drawn to the role of Isser Harel who has become the legend of the Israeli intelligence by leading simultaneously both services: the Mossad and the Shin Bet, opening and closing a certain epoch in their history. The article emphasises the importance of the discussed operation in the shaping of the Israeli historical policy founded on the defeat changed into the victory. This policy was especially important in the face of the soon to be started Six-Day War which consolidated the position of Israel on the international arena.

Статья посвящена истории похищения Адольфа Эйхмана израильскими разведывательными службами Моссада и Шин-бета, осуществленного в предместьях Буэнос-Айреса. Основой для описания этой истории послужили пересказы свидетелей похищения, которые дают не только знания о деталях самой операции, но также говорят многое про человеческие чувства, эмоции, связанные с проведением операции. Особенное внимание сосредоточивается вокруг присутствия в операции по захвату Эйхмана, Иссера Хареля, который потом стал легендой израильской разведки, возглавив одновременно две службы: Моссад и Шин-бет, закончив одну и начав другую эпоху в истории секретных служб. Статья подчёркивает значение обсуждаемой операции в формировании израильской исторической политики, основой для которой послужил провал преврашённый в успех. Эта политика играла особенно важную роль в перспективе шестидневной войны, которая вскоре должна была начаться, чтобы потом закрепить позицию Израиля на международной арене.
ukryj drukuj pobierz

izraelskie służby wywiadowcze, Adolf Eichmann, polityka historyczna Izraela

Israeli intelligence services, Adolf Eichmann, Israel's historical policy

разведывательные службы Израиля, Адольф Эйхман, историческая политика Израиля
ukryj drukuj pobierz

Tytus Jaskułowski: PRZYJAŹŃ W ETERZE? KOOPERACJA W ZAKRESIE TECHNIKI SPECJALNEJ I RADIOKONTRWYWIADU POMIĘDZY MSW A WSCHODNIONIEMIECKĄ STASI W LATACH 70. I 80. XX WIEKU

3.3 PLN abstrakt słowa kluczowe kup artykuł

System służb wywiadowczych PRL i NRD, niezależnie od tego, jak kontrowersyjna wydaje się być prezentowana teza, nie wytworzył znaczących pól wzajemnej kooperacji. Główną tego przyczyną były niedające się przezwyciężyć różnice polityczne. Niniejszy artykuł analizuje problemy związane z kontaktami obu służb w obszarze szeroko pojętego wywiadu elektronicznego (SIGINT) i techniki specjalnej. Udało się je odtworzyć na podstawie kwerendy przeprowadzonej w IPN oraz niemieckim Urzędzie Gaucka. Możliwość przeprowadzenia analizy porównawczej obu źródeł dała okazję do prezentacji zarówno form współdziałania, jak i związanych z nimi antagonizmów między resortami bezpieczeństwa obu państw.

The intelligence services system of the Polish People's Republic and the German Democratic Republic, irrespective of how controversial the thesis might seem, did not develop a significant level of cooperation, mainly due to insurmountable political differences. The article discusses the problems of the relations between both services in the area of broadly understood signals intelligence (SIGINT) and operational equipment. It was possible to retrace them on the basis of the research conducted at the Polish Institute of National Remembrance and the German Stasi Records Agency. The possibility of making the comparative analysis of both sources allowed to present the forms of cooperation as well as antagonisms existing between the security departments of both states.
Система разведывательных служб ПНР И ГДР, несмотря на разногласия, которые может вызвать этот тезис, не работают на началах порядочного сотрудничества. Причинили это в главной степени непреодолимые политические споры. Автор ставит задачу проанализировать проблему отношений обеих сторон в области широко понимаемой радиоэлектронной разведки (РЭР) и специальной техники. Их удалось воссоздать на основе запроса, проведенного в ИНП и в Офисе Гаука. Возможность вести сопоставительный анализ обоих источников позволило показать как формы сотрудничества, так и связанные с этим конфликты между органами безопасности этих стран.
ukryj drukuj pobierz

zimna wojna, SIGINT, PRL, NRD, technika specjalna

Cold War, SIGINT, Polish People's Republic, GDR, operational equipment

холодная война, радиоэлектронная разведка (РЭР), ПНР, ГДР, специальная техника
ukryj drukuj pobierz

Leszek Pawlikowicz: RECENZJA MONOGRAFII MIROSŁAWA MINKINY PT. "SZTUKA WYWIADU W PAŃSTWIE WSPÓŁCZESNYM"

3.3 PLN abstrakt słowa kluczowe kup artykuł

ukryj drukuj pobierz

służby specjalne, proces wywiadowczy, wywiad, strategia, bezpieczeństwo

secret services, intelligence process, intelligence, strategy, security

Спецслужбы, разведывательный процесс, разведка, стратегия, безопасность
ukryj drukuj pobierz

Robert Białoskórski: RECENZJA MONOGRAFII MIROSŁAWA SUŁKA PT. "POTĘGA PAŃSTW. MODELE I ZASTOSOWANIA"

3.3 PLN abstrakt słowa kluczowe kup artykuł

ukryj drukuj pobierz

potęgometria, modelowanie i pomiar potęgi państw, model Sułka, międzynarodowy układ sił, prognozowanie i symulacje

powermetrics, modelling and measuring the power of states, Sułek's model, international balance of power, forecasting and simulations

Наука о геополитическом измерении могущества, формирование и измерение могущества государств, модель Сулка, международные расположение сил, предвидение и симуляции
ukryj drukuj pobierz

Robert Białoskórski: UWAGI DO ARTYKUŁU STEPHENA MARRINA PT. "IMPROVING INTELLIGENCE STUDIES AS AN ACADEMIC DISCIPLINE" OPUBLIKOWANEGO W "INTELLIGENCE AND NATIONAL SECURITY" 2014

3.3 PLN abstrakt słowa kluczowe kup artykuł

ukryj drukuj pobierz

ukryj drukuj pobierz

Beata Gałek: "WIEDZIEĆ O AGENCIE WIĘCEJ, NIŻ ON SAM WIE O SOBIE". ROZMOWA Z PŁK. ALEKSANDREM MAKOWSKIM

3.3 PLN abstrakt słowa kluczowe kup artykuł

ukryj drukuj pobierz

agent, służba wywiadowcza

agent, secret service

агент, разведывательная служба
ukryj drukuj pobierz